086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 18_000_ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ Introductory ISO 9001:2015

images (1)

สมัครฝึกอบรม

หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
มาตรฐาน ISO 9001:2008 จัดเป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์กรจะมีการเปลียนแปลงและประกาศใช้มาตรฐาน ใหม่เป็น ISO 9001:2015 โดยโครงสร้างของข้อกําหนดจะเปลียนใหม่ทัั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องศึกษาหลักการ ประยุกต์ใช้และหลักการบริหารทีสำคัญและจำเป็นในส่วนที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการศึกษาจากต้นฉบับ ISO/DIS 9001:2015 จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจในหลักการและข้อกำหนดทุกข้อได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตามหลักมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจถึงประเด็นมาตรฐานที่มีการปรับเปลี่ยน และผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพในปัจจุบันขององค์กร
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางเพื่อจัดการบริหารการเปลี่ยนแปลง กับระบบบริหารคุณภาพในปัจจุบันขององค์กรกและการประยุกต์ใช้ ข้อกําหนดให้เกิด ประสิทธิผลของระบบคุณภาพ
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำการประเมิน ทำการวางแผนดำเนินการจัดการกับข้อกำหนดที่มีความแตกต่างระหว่าง ISO9001:2008 กับ ISO9001:2015
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตระหนักถึงข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐาน ISO9001:2015
เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ตัวแทนฝ่ายบริหารและผู้ที่สนใจทั่วไป
เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.ข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนเบื้องต้น
2.โครงสร้างของระบบ
3.ข้อกำหนดใหม่ คำนิยามใหม่
4.หลักการ และ สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
5.หลักการบริหารความเสี่ยง
6.ขอบเขต เทคนิค วิธีการบริหารความเสี่ยง
7.เทคนิคการปรับใช้การบริหารความเสี่ยงกับระบบการบริหารคุณภาพ
8.เทคนิคการวิเคราะห์รายละเอียดของข้อกำหนดรายข้อ
9.ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร
10.ความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
11.การกำหนดขอบข่ายระบบการบริหารคุณภาพ
12.ความเป็นผู้นำและการวางแผน
13.การสนับสนุนและการดำเนินการตามแผนงาน
14.การประเมินประสิทธิผลการดำเนินการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
15.ผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงกับระบบการบริหารคุณภาพในปัจจุบัน
16.เทคนิคการนำระบบบริหารคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่า 70%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of Attendees/Course
30 ท่าน
ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory)1.0 วัน (09.00-16.00)หรือเป็นไปตามหลักสูตร
ปฏิบัติ (Practice)
ค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
ราคา (Price) 18,000 บาท ราคารวมภาษี 7% VAT หรือแล้วแต่หลักสูตร
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center
ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com ติดต่อ โทร: 086-3736082
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ ติดต่อ โทร: 084-782-4575
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
NSA SOLUTION CO., LTD._ISO 9001
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.