086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 25,500_ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ Confined Space Work 

 

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
“ที่อับอากาศ” (Confined Space) หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้
สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย
เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562  หมวดที่ 4 ข้อ 20 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนดแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน นายจ้างหรือสถานประกอบการหลายแห่ง ไม่ทราบถึงการปฏิบัติงานในที่อับอากาศที่เหมาะสม และยังอนุญาตให้ลูกจ้างลงไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ทำให้ลูกจ้างเสียชีวิต ประสบเหตุขาดออกซิเจน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมากมาย
วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในที่อับอากาศต่อไป
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองตามที่นายจ้างมอบหมาย
4.เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงปัญหา สาเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานที่อับอากาศ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ตัวแทนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่่ความปลอดภัยในการทำงาน
เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1:กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
2:ความหมาย/ชนิด/ประเภท และอันตรายในที่อับอากาศ
3:การประเมินสภาพงานและการเตรียมพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศในที่อับอากาศ
4:ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ
5:วิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
6:อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
7:เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
8:เทคนิคการระบายอากาศ
9:บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
10:การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว
11:อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย
12:การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ
13:การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
14:การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
15:การดับเพลิงขั้นต้น
16:ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น
17:ฝึกปฏิบัติการอุปกรณ์ที่ใช้กู้ภัยสำหรับที่อับอากาศ
18:ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือและช่วยชีวิตในการกู้ภัยสำหรับที่อับอากาศ
หมายเหตุ หัวข้อการฝึกอบรมจะเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีใบรับรองแพทย์ และใบรับรองแพทย์ ต้องไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งนับวันที่ตรวจสุขภาพจนถึงวันที่ ฝึกอบรมกรณีที่ใบรับรองแพทย์มีแบบฟอร์มที่ไม่เหมือนกับตัวอย่างใบรับรองแพทย์ที่ส่งให้ (บางโรงพยาบาลไม่สามารถออกให้ได้)จะต้องให้แพทย์ระบุว่าท่านมีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นที่แพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการอบรม และสามารถทำงานในที่อับอากาศได้
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :Number of Attendees/Course
ภาคทฤษฎี (Theory) 30 ท่าน/หลักสูตร
ภาคปฎิบัติ (Practice) 15 ท่าน/ วิทยากร 1 ท่าน
ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
1.หลักสูตร ผู้อนุญาต ภาคทฤษฎี 6 ช.ม. และ ภาคปฎิบัติ 0 ช.ม. ระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมด 6 ช.ม.
2.หลักสูตร ผู้ควบคุม ภาคทฤษฎี 9 ช.ม. และ ภาคปฎิบัติ 3 ช.ม. ระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมด 12 ช.ม.
3.หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน ภาคทฤษฎี 9 ช.ม.และภาคปฎิบัติ 3 ช.ม.ระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมด 12 ช.ม.
4.หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือ ภาคทฤษฎี 10 ช.ม. และ ภาคปฎิบัติ 5 ช.ม.ระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมด 15 ช.ม.
5.หลักสูตรวม 4 ผู้ ภาคทฤษฎี 11 ช.ม. และ ภาคปฎิบัติ 5 ช.ม. ระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมด 16 ช.ม.
อัตราค่าลงทะเบียนต่อหลักสูคร :Registration Fee/Courses for 30 Persons
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
1.หลักสูตร ผู้อนุญาต ราคา (Price) 18,000 รวม VAT 7%
2.หลักสูตร ผู้ควบคุม ราคา (Price) 25,500 รวม VAT 7%
3.หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน ราคา (Price) 25,500 รวม VAT 7%
4.หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือ ราคา (Price) 25,500 รวม VAT 7%
5.หลักสูตร รวม 4 ผู้ ราคา (Price) ลูกค้าเป็นผู้จัดฝึกอบรม 35,500 บาท  รวม VAT 7%
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center
ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายในวันอบรม
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจากบริษัทของลูกค้าร่วมกับวิทยากรผู้บรรยาย
หมายเหตุ หลักสูตรอบรมเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
พ.ศ. 2549 หมวด 1 ข้อที่ 4

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026
โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com
ติดต่อ โทร: 086-3736082
อีเมล nsa.center@nsa-solution.com
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ  ติดต่อ โทร: 084-782-4575
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.