086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > ข่าวสารความปลอดภัย > หลักการตรวจสอบและทดสอบเครน Crane Inspection

power-plant-construction_1127-289120180421_135102

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณของปั้นจั่น

1.ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างที่มีขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยไม่เกิน 3   ตัน   ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นทุกๆ 6 เดือน
2.ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างที่มีขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยมากกว่า 3 ตันขึ้นไป ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นทุกๆ 3 เดือน
3.ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ไม่มีรายละเอียดขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัย ให้นายจ้างทดสอบโดยใช้ขนาดพิกัดยกตามที่ วิศวกรกําหนด
4.ปั้นจั่นที่ใช้งานอื่นๆที่มีขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัย 1 – 3 ตัน ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นปีละ 1 ครั้ง
5.ปั้นจั่นที่ใช้งานอื่นๆที่มีขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยมากกว่า 3  ตัน  แต่ไม่เกิน  50  ตัน  ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นทุกๆ 6 เดือน
6.ปั้นจั่นที่ใช้งานอื่นๆที่มีขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยมากกว่า 50 ตันขึ้นไป ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นทุกๆ 3 เดือน
7.ปั้นจั่นที่ใช้งานอื่นๆที่ไม่มีรายละเอียดขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัย ให้นายจ้างทดสอบโดยใช้ขนาดพิกัดยกตามที่วิศวกร กําหนด
8.ปั้นจั่นที่หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือปั้นจั่นที่มีการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัยของปั้นจั่น ต้องจัดให้มี การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นก่อนนํามาใช้งานใหม่
9.ปั้นจั่นใหม่ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ก่อนนํามาใช้งานให้ทดสอบการรับน้ําหนักที่ 1 – 1.25 เท่าของพิกัดยกอย่างปลอดภัย
10.ปั้นจั่นใหม่ที่มีขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ก่อนนํามาใช้งานให้ทดสอบการรับน้ําหนักเพิ่มอีก 5 ตัน จาก พิกัดยกอย่างปลอดภัย
11.ในการทดสอบการรับน้ําหนักของปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว ให้ทดสอบการรับน้ําหนักที่ 1.25 เท่าของน้ําหนักที่ใช้งานจริงสูง สุดแต่ต้องไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัย หากไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยกําหนดไว้ ให้ทดสอบการรับน้ําหนักตามที่ วิศวกรกําหนด หรืออาจทดสอบน้ำหนักจำลอง (Load Simulation)
12.การวัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางให้ใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร
13.นายจ้างต้องจัดทําเอกสารข้อมูลรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับปั้นจั่น โดยมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้ รับรอง พร้อมด้วยภาพถ่ายของวิศวกรขณะทําการทดสอบ และสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้
14.นายจ้างต้องปฏิบัติตามคําแนะนําและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องตามบันทึกของวิศวกรผู้ทดสอบโครงสร้างหรือ ส่วนประกอบของปั้นจั่น

 

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com ติดต่อ โทร: 086-3736082
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ ติดต่อ โทร: 084-782-4575
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
NSA SOLUTION CO., LTD._ISO 9001
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.