086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการที่ปรึกษา > บริการที่ปรึกษาการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน Risk Assessment

download (2) images (2) images (4)

แบบสอบถามราคาค่าที่ปรึกษา หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด เราเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรม ซึ่งดำเนินงานโดยทีมที่ปรึกษาที่มากด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรเทคนิคการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี สำหรับที่ปรึกษาและวิทยากร ที่สามารถรองรับประเภทธุรกิจของลูกค้าได้ทุกประเภททั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
การประเมินความเสี่ยงในการทำงานที่ครอบคลุมและตรงประเด็นตามลักษณะการปฏิบัติงาน จะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อองค์กรและลดต้นทุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เช่น ลดต้นทุนการฝึกอบรม การจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การควบคุมผู้รับเหมา และอื่นๆ

วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อการออกแบบระบบการประเมินความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องต่อองค์กร
2.เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ เจ็บป่วย จากการปฏิบัติงานของพนักงาน
4.เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลและนำไปสู่การรับรองมาตรฐาน OHSAS18001
5.เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากคู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ

ขั้นตอนการให้คำปรึกษาการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน Risk Assesment Step
1.การตรวจประเมินเบื้องต้น (Initial review)
2.การฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน (Basic Training)
3.การวิเคราะห์กระบวนการ ความสัมพันธ์ และวัตถุประสงค์คุณภาพ (Process Evaluation & Taget)
4.การจัดทำเอกสาร และควบคุมเอกสาร (Documentation / Document control)
5.การจัดองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน (Management System Elements)
6.การควบคุมการนำข้อกำหนดไปปฏิบัติ และคงไว้อย่างมีประสิทธิผล (Implement & Maintain)
7.การจัดระบบการตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง (Checking, Analysis and Improve)
8.การดำเนินการตรวจติดตามภายในโดยองค์กร (Performed Internal Audit by Client)
9.การจัดประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review Meeting)
10.ตรวจประเมินเบื้องต้นโดยที่ปรึกษา (Pre-Assessment)


ระยะเวลาการดำเนินการ Project Prior 
10-12 วัน

อัตราค่าบริการ Minimum Price 

10,000 บาท/ วัน รวม 7% VAT รวมค่าเอกสาร ค่าเดินทางและค่าที่พัก

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com ติดต่อ โทร: 086-3736082
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ ติดต่อ โทร: 084-782-4575
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
NSA SOLUTION CO., LTD._ISO 9001
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.