086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > ข่าวสารความปลอดภัย > อบรมความปลอดภัยในการทำนที่อับอากาศ Confined Space Training

ที่อับอากาศ หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 ข้อ 21 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนดแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
นายจ้างหรือสถานประกอบการหลายแห่ง ไม่ทราบถึงการปฏิบัติงานในที่อับอากาศที่เหมาะสม และยังอนุญาตให้ลูกจ้างลงไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ทำให้ลูกจ้างเสียชีวิต ประสบเหตุขาดออกซิเจน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมากมาย
ซึ่งการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สามารถจัดฝึกอบรมได้ 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
รูปแบบที่ 1 นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมได้เอง จัดวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามกฏหมายกำหนด แจ้งอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และจัดทำรายงานการฝึกอบรมภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม ออกใบรับรองการฝึกอบรมในนามบริษัทโดยสามารถลงนามโดยนายจ้างร่วมกับวิทยากรผู้บรรยาย
หมายหตุ: การฝึกอบรมรูปแบบที่ 1 ลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใด ตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หลายตำแหน่งในเวลาเดียวกัน และลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทเท่านั้น หากเป็นโครงการก่อสร้างควรที่จะต้องระบุชื่อโครงการและระยะเวลาดำเนินการลงในใบรับรองการฝึกอบรมด้วยเพื่อแสดงถึงขอบเขตของงานหรือภายใต้โครงการนั้นๆและจะต้องได้รับการกำหนดหรือแต่งตั้งจากนายจ้าง
รูปแบบที่ 2 นายจ้างไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้เอง สามารถส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมในหน่วยงานของกรมฯ หรือหน่วยงานที่กรมฯ รับรอง ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 18 หน่วยฝึกอบรม แหล่งที่มา http://www.oshthai.org
หมายหตุ: การฝึกอบรมรูปแบบที่ 2 ลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใด ตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หลายตำแหน่งในเวลาเดียวกัน และลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของบริษัทได้และจะต้องได้รับการกำหนดหรือแต่งตั้งจากนายจ้าง

150193771594920170820_13430820180411_155527

 

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com ติดต่อ โทร: 086-3736082
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ ติดต่อ โทร: 084-782-4575
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
NSA SOLUTION CO., LTD._ISO 9001

ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ใบอนุญาตอับอากาศ เลขที่ 05010325660032
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.