086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 14,000_เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน Technical Supervisor Skill

images (2)download (3)

สมัครฝึกอบรม

หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
การบริหารงานธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันอย่างมีคุณภาพและพิจารณาขีดความสามารถของบุคคลากรเป็นสำคัญและองค์กรจะต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนั้นยังถือว่าเป็นการสร้างฌอกาสในโลกธุรกิจยุคของการเติบโตอย่างยังยืน ดังนั้นการหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน จะต้องมีทักษะในหลายๆมิติทั้งการบริหารเวลา บริหารงานและบริหารบุคคลากรที่มีอยู่ เพื่อการสร้างแนวความคิด อุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นหัวหน้างานและผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวไปสู่ผลสำเร็จในการประกอบการตามเป้าหมายและเพื่อการเติบโตของธุรกิจ


วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ทางด้านการบริหารได้ด้วยตัวเอง
2.เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำเทคนิคการบริหารทีมงานในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ และจุดประสงค์ขององค์กร
3.เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างาน ให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปประยุกต์ใช้และเป็นที่ยอมรับของทีมงานแบบมืออาชีพ

เหมาะสำหรับ:Who Should Attend?
หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัยากรบุคคล ผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.บทบาทของหัวหน้างานคุณภาพ (Role & Responsibilities)
2.การกำหนดเป้าหมาย (Goal)
3.การวางแผนการทำงาน (PDCA)
4.การสื่อสารข้อความในทีมงาน (Communication)
5.การสั่งงานและมอบหมายงาน (Delegation)
6.การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Problem Solving)
7.การกล้าตัดสินใจ (Decision Making)
8.การทำงานเป็นทีมเวิร์ค (Team Work)
9.การสอนงาน (Coaching)
10.การให้คำปรึกษา และกำลังใจ (Consultancy & Volitation)
11.การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
12.การรายงานเหตุการณ์และการสอบสวนอุบัติเหตุ (Incident Reporting & Investigation)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of attendees/Course
30 ท่าน/ วิทยากร 1 ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory) 1.0 วัน (09.00-16.00)

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
ราคา (Price) 14,000 บาท ราคารวมภาษี 7% VAT หรือแล้วแต่หลักสูตร

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com ติดต่อ โทร: 086-3736082
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ ติดต่อ โทร: 084-782-4575
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
NSA SOLUTION CO., LTD._ISO 9001
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.