086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 14,000_KYT เทคนิคการคาดการณ์อันตรายเพื่อควบคุมอุบัติเหตุ 

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
ปัจจุบันระบบการทำงานในด้านวิศวกรรม ทั้งงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมในโรงงานต่าง ๆ จะพบว่า มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร โดยทั่วไปจะใช้เครื่องจักรซึ่งมีแหล่งพลังงานที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบและวิธีการ สำหรับในการควบคุมพลังงานอันตราย ก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ดังนั้นระบบที่นิยมใช้ในการควบคุมพลังงานอันตรายต่าง ๆ ก็คือ ระบบล็อกและติดป้ายเตือน หรือที่เรียกว่า ระบบ Lockout Tagout  หากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีความเข้าใจใน หลักการและเทคนิควิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบอย่างถูกต้องแล้งจะสามารถป้องกันและช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
KYT  เป็นวิธีการที่ใช้ในการคาดการณ์อันตราย  อย่างเป็นระบบและสามารถตอกย้ำให้ ผู้ปฎิบัติงานได้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันถึงอันตรายทั้งก่อน และระหว่างการปฎิบัติงาน หากองค์กรได้นำไปประยุกติใช้อย่างเหมาะสม ร่วมกับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยแล้ว ก็จะเป็นการทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์และเกิดความปลอดภัยเกิดความยั่งยืนต่อไปในสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำการประเมินความเสี่ยงทั้งก่อนและหลังการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสถานที่ สภาพแวดล้อม หรือ กระบวนการทำงาน

เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายงานผลิต ช่างซ่อมบำรุง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ตัวแทนผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่่ความปลอดภัยในการทำงาน

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.ความหมายของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.ความสำคัญของความปลอดภัยและความคาดหวังขององค์กร
3.สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานรวมทั้งแนวทางการป้องกัน
4.หลักการและแนวความคิดของโปรแกรม  KYT
5.ประวัติความเป็นมาของ KYT
6.Three pillars of the zero-accident campaign
7.เทคนิค Point  and call
8.เทคนิค Touch  and call
9.เทคนิค Health  KY
10.KY Meditation
11.KYT 4 Roundable
12.Workshop
หมายเหตุ หัวข้อการฝึกอบรมจะเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :Number of Attendees/Course
ภาคทฤษฎี (Theory) 30 ท่าน/หลักสูตร
ภาคปฎิบัติ (Practice) 30 ท่าน/ วิทยากร 1 ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ภาคทฤษฎี 4 ช.ม. และ ภาคปฎิบัติ 2 ช.ม. ระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมด 6 ช.ม.

อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน :Registration Fee
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
14,000 บาท ราคารวมภาษี 7% VAT หรือแล้วแต่หลักสูตร

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com ติดต่อ โทร: 086-3736082
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ ติดต่อ โทร: 084-782-4575
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
NSA SOLUTION CO., LTD._ISO 9001
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.