086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 18,000_ ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Introductory OHSAS 18001:2007

imagestj115

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
การประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น นั้นองค์กรจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน เพื่อให้การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสูงสุดภายในองค์กร ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กรให้ทราบข้อกำหนดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก โดยระบบ OHSAS 18001 จะเป็นระบบการจัดการที่จะนำไปสู่การปฎิบัติการอย่างบูรณาการ
1.เพื่อสร้างเงื่อนไขการทำงานที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ
2.เพื่อระบุสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและนำไปใช้เพื่อควบคุมจัดการภายใน
3.เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานและการเจ็บป่วยที่จะลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและการหยุดทำงาน
4.เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้พนักงานรักในการทำงานด้วยสภาพการทำงานที่ปลอดภัย
5.เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามให้กับลูกค้าและซัพพลายเออร์

วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความเป็นมาและความแตกต่างของ OHSAS 18001 กับ TIS 18001
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวทางในการจัด ทำระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OHSAS 18001/TIS 18001
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับทราบถึงมุมมองของ ผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน เพื่อขอการรับรองจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานสากล

เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ตัวแทนฝ่ายบริหารและผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.การพัฒนามาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.การตีความข้อกำหนด 18001
3.ข้อกำหนดทั่วไปของระบบ
4.การทบทวนสถานะเบื้องต้น
5.การกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6.เทคนิคการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน
7.กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
8.การเตรียมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9.การนำไปใช้และการปฏิบัติ
10.โครงสร้างและความรับผิดชอบ
11.การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกและความรู้ความสามารถ
12.ระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองกรค์
14.เอกสารและการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15.ระบบการจัดซื้อและการจัดจ้างที่สัมพันธ์กับงานความปลอดภัย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่า 70% และจะต้องสำเร็จหลักสูตร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of Attendees/Course
30 ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory)1.0 วัน (09.00-16.00) หรือเป็นไปตามหลักสูตร

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
18,000 บาท ราคารวมภาษี 7% VAT หรือแล้วแต่หลักสูตร

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com ติดต่อ โทร: 086-3736082
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ ติดต่อ โทร: 084-782-4575
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
NSA SOLUTION CO., LTD._ISO 9001
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.