086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 25,000_ผู้ตรวจติดตามภายในขององค์กร Internal Auditor OHSAS 18001:2007

iso18001_img download (1)

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
การประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น นั้นองค์กรจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน เพื่อให้การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสูงสุดภายในองค์กร ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กรให้ทราบข้อกำหนดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก โดยระบบ OHSAS 18001 จะเป็นระบบการจัดการที่จะนำไปสู่การปฎิบัติการอย่างบูรณาการ
1:เพื่อสร้างเงื่อนไขการทำงานที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ
2:เพื่อระบุสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและนำไปใช้เพื่อควบคุมจัดการภายใน
3:เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานและการเจ็บป่วยที่จะลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและการหยุดทำงาน
4.เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้พนักงานรักในการทำงานด้วยสภาพการทำงานที่ปลอดภัย
5:เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามให้กับลูกค้าและซัพพลายเออร์

วัตถุประสงค์:Objective
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความเป็นมาและความแตกต่างของ OHSAS 18001 กับ TIS 18001
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวทางในการจัด ทำระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OHSAS 18001/TIS 18001
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับทราบถึงมุมมองของ ผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน เพื่อขอการรับรองจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานสากล
5.เพื่อให้สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้จริงในการตรวจติดตามภายในขององค์กร
6.เพื่อให้สามารถตีความข้อกำหนด TIS 18001-2554/OHSAS 18001:2007 ได้และนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในจัดทำระบบ
7.เพื่อฝึกทักษะการตรวจประเมินตามมาตรฐาน TIS 18001-2554/OHSAS 18001:2007 การวางแผนการตรวจการจัดทำรายการการตรวจประเมิน การจัดทำรายงานการตรวจ และการติดตามการแก้ไขและป้องกัน ข้อบกพร่องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร

เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ตัวแทนฝ่ายบริหารและผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.ข้อกำหนดมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001
2.นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
3.การประเมินความเสี่ยง
4.กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่น ๆ
5.การนำไปใช้และการปฏิบัติ เอกสารและการควบคุมเอกสาร TIS/OHSAS 18001
6.การติดตาม ตรวจสอบ และการวัดผลปฏิบัติ TIS/OHSAS 18001
7.การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
8.แนวคิดในการตรวจติดตามภายในองค์กร
9.วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
10.โครงสร้างของการตรวจติดตาม (การเตรียมความพร้อม การดำเนินการตรวจ การรายงานผล การทวนสอบแนวทางการปฏิบัติการแก้ไข การติดตามผลการแก้ไข)
11.Workshop:เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่า 70% และจะต้องสำเร็จหลักสูตร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of Attendees/Course
30 ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory) 2.0 วัน (09.00-16.00) หรือเป็นไปตามหลักสูตร

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
25,000 บาท ราคารวมภาษี 7% VAT หรือแล้วแต่หลักสูตร

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com ติดต่อ โทร: 086-3736082
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ ติดต่อ โทร: 084-782-4575
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
NSA SOLUTION CO., LTD._ISO 9001
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.