086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 25,000_การปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยขั้นสูง(กู้ภัยที่สูง) Advance Working At Heights_

nsa001

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
หลักสูตรการฝึกอบรม การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของ
มาตรฐาน ANSI Z359.2 และข้อกำหนดของ OSHA 1926.503 และตามมาตรฐานกฎกระทรวง
เรื่อง การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 การปฏิบัติงานบนที่สูงผู้เข้ารับการอบรมจะต้องทราบถึงอันตรายของการปฏิบัติงานบนที่สูงและผ่านการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วัตถุประสงค์:Objective
1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในหารปฏิบัติงานบนนั่งร้าน
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานทุกๆกระบวนการและทุกหน่วยงาน
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองตามที่นายจ้างมอบหมาย
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการวางแผนการปฏิบัติงานบนที่สูง รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น
6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
7.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงปัญหา สาเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานบน

เหมาะสำหรับ:Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานบนที่สูง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบโครงการ

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง Law & requirement of working At high
2.สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการปฏิบัติงานบนที่สูง Incident identification
3.เครื่องมือ อุปกรณ์ และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  Personal protective equipment
4.ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย Fall prevention and protection review
5.การประเมินแผนงานที่เหมาะสมสำหรับแผนกู้ภัยบนที่สูง Evaluating the adequacy of your working at heights rescue plan
6.เทคนิคการประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์กู้ภัย Proper component assembly
ุ7.การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนที่สูง Rescue procedure development
8.เทคนิคการประเมินและควบคุมความเสี่ยง Recognizing, assessing and controlling risk
9.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น Rescue equipment
7.ปฏิบัติภาคสนาม Rescue hands-on practical exercises

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :Number of Attendees/Course
20 ท่าน (Persons)

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory) +ปฏิบัติ (Practice) 2.0 วัน (09.00-16.00)

อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
ราคา (Price) 25,000 รวม VAT 7% หรือแล้วแต่หลักสูตร

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com ติดต่อ โทร: 086-3736082
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ ติดต่อ โทร: 084-782-4575
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
NSA SOLUTION CO., LTD._ISO 9001
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.