086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > Training Services > C-029 ผู้ตรวจติดตามภายในระบบการจัดด้านคุณภาพ Internal Audit ISO 9001:2015

images-1

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method

มาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านคุณภาพจะเป็น กรอบที่มั่นคงสำหรับการทำให้บรรลุตามความต้องการของลูกค้าและก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้า ดังนั้นการเพิ่มทักษะการตรวจประเมินของท่านในระดับสากลของ ISO 9001:2015 และยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการตรวจประเมินภายในของท่าน


หลักสูตรนี้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการประเมินและรายงานเกี่ยวกับความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 การวางแผน การเตรียมตัว และการดำเนินกิจกรรมการประเมิน การรวบรวม การเขียนรายงานตรวจประเมินและการรายงานการตรวจประเมินและกิจกรรมการติดตามผลการตรวจประเมิน อีกทั้งยังสามารถมีเทคนิคในการปิดประเด็นที่ไม่สอดคล้องภายหลังการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

วัตถุประสงค์:Objective

1.เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านการประยุกต์ใช้การตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเตรียมการ, ดำเนินการและติดตามผลการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ครบถ้วนตามข้อกำหนด

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบุและนำไปใช้ประโยชน์ของการตรวจประเมินข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001: 2015

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการประเมินสมรรถนะในการจัดการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร

5.พื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนรายงานการตรวจประเมินที่ป็นข้อเท็จจริงและข้อแนะนำสำหรับการดำเนินการแก้ไขำด้อย่างถูกต้อง

6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิคในการตรวจรับรายงานผลการดำเนินการแก้ไขและสามารถปิดรายงานประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆด้อย่างถูกต้อง

เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?

พนักงานที่ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ตัวแทนฝ่ายบริหารและผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview

1.ทบทวนข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่

2.เทคนิคการเตรียมการตรวจประเมิน คำาม เกณฑ์การตรวจ

3.เทคนิคการตรวจโครงสร้างของระบบ

4.เทคนิคการตรวจสอบและทบทวนเอกสารทีเกี่ยวข้อง

5.เทคนิคการมอบหมายงานในทีมตรวจประเมิน

6.เทคนิคการดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่

7.เทคนิคการเตรียมรายงานผลการตรวจประเมิน

8.เทคนิคการเปิด-ปิด การประชุมอย่างเป็นทางการ

9.เทคนิคการสรุปผลการตรวจและการแจ้งรายงานผลการตรวจประเมิน

10.เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือตัวแทนฝ่ายบริหาร

11.เทคนิคการวิเคราะห์ประเด็นที่ไม่สอดคล้องและการปิดประเด็น

12.การตรวจติดตามและเตรียมการตรวจครั้งต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่า 70% และจะต้องสำเร็จหลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2015    มาก่อน

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of Attendees/Course

30 ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration

ทฤษฎี (Theory)1.0 วัน (09.00-16.00)หรือเป็นไปตามหลักสูตร

ปฏิบัติ (Practice)

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person

In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร

25,000 บาท ราคารวมภาษี 7% VAT หรือแล้วแต่หลักสูตร

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน เอ็น เอส เอ โซลูชั่น

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026
โทร: 042-182-347, 0847824575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com
ติดต่อ โทร: 042-182-347
อีเมล nsa.center@nsa-solution.com
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ  ติดต่อ โทร: 084-782-4575
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.