086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > Training Services > (Thai) 14,000_ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในฟาร์ม Farm Equipment Safety

Sorry, this entry is only available in Thai.

สมัครฝึกอบรม (Thai) หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
ปัจจุบันระบบการทำงานในด้านวิศวกรรม ทั้งงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะพบว่า มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล โดยทั่วไปจะใช้เครื่องจักรกลซึ่งมีแหล่งพลังงานที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้กำกับดูและและหรือบังคับเครื่องจักรกลดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบและวิธีการ สำหรับในการปฏิบัติงานและควบคุมการใช้เครื่องจักรกลอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรกลทางการเกษตรในปัจจุบันได้มีการพัฒนาความก้าวหน้าให้ทันสมัยและอำนวยความสะดวกต่องานอุตสาหกรรมภาคการเกษตรมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยหลักของทุกท่าน ซึ่งหลักสูตรความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในฟาร์ม จึงมีความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร
วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับแหล่งพลังงานอันตราย
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ ความเข้าใจในทักษะการประเมินความเสี่ยง
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการตัดแยกแหล่งพลังงาน
4.เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงปัญหา สาเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานกับแหล่งพลังงานอันตราย
7.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายงานผลิต ผู้บังคับเครื่องจักรกล ช่างซ่อมบำรุง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ตัวแทนผู้บริหารเจ้าหน้าที่่ความปลอดภัยในการทำงานและเกษตรกรทั่วไป
เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.กฎหมายแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร
2.ความหมาย/ชนิด/ประเภท และแหล่งพลังงานอันตราย
3.การประเมินระดับความเป็นอันตราย
4.ระบบการขออนุญาตทำงานสำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร
5.วิธีการปฏิบัติงานในที่ถูกต้องและปลอดภัย
6.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
7.เทคนิคการตรวจสอบสภาพแหล่งพลังงานอันตราย
8.เทคนิคการทำระบบล็อกและแขวนป้าย (LOTO)
9.บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงาน
10.ฝึกปฏิบัติการล็อกแหล่งพลังงานและการแขวนป้าย
11.เทคนิคการทำแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
12.ฝึกปฏิบัติเทคนิคการตรวจสอบก่อนการใช้งาน ระหว่างการใช้งานและหลังการใช้งาน
หมายเหตุ หัวข้อการฝึกอบรมจะเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :Number of Attendees/Course
ภาคทฤษฎี (Theory) 20 ท่าน/หลักสูตร
ภาคปฎิบัติ (Practice) 20 ท่าน/ วิทยากร 1 ท่าน
ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ภาคทฤษฎี 4 ช.ม. และ ภาคปฎิบัติ 2 ช.ม. ระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมด 6 ช.ม.
อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน :Registration Fee
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
14,000 บาท ราคารวมภาษี 7% VAT หรือแล้วแต่หลักสูตร
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center
ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026
โทร: 042-182-347, 0847824575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com
ติดต่อ โทร: 042-182-347
อีเมล nsa.center@nsa-solution.com
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ  ติดต่อ โทร: 084-782-4575
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.