086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > Consulting Services > บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

download (1)  download

แบบสอบถามราคาค่าที่ปรึกษา บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด มีบุุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงและมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาในมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีบริการให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ประกอบด้วย
1.บริการให้คำปรึกษา “เต็มรูปแบบ – รับรองผล”
2.ปรับกระบวนการตามประเภทธุรกิจและรูปแบบการทำงานของลูกค้า
3.รับประกันผลงานจากการตรวจรองรับระบบจาก CB ทุกหน่วยงาน

ขั้นตอนการให้คำปรึกษา ISO 9001:2015
1.การตรวจประเมินเบื้องต้น (Initial review)
2.การฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน (Basic Training)
3.วิเคราะห์กระบวนการ ความสัมพันธ์ และวัตถุประสงค์คุณภาพ (Process Analysis & Objective Taget)
4.จัดทำเอกสาร และควบคุมเอกสาร (Documentation / Document control)
5.จัดองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน (Management System Elements)
6.ทำการควบคุมการนำข้อกำหนดไปปฏิบัติ และคงไว้อย่างมีประสิทธิผล (Implement & Maintain)
7.จัดระบบการตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง (Checking, Analysis and Improve)
8.ทำการฝึกอบรมเพื่อยกระดับความสามารถของผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor)
9.จัดทำการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review)
10.ตรวจประเมินความพร้อมก่อนตรวจรับรองจริง (Pre-Assessment)

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 0847824575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com
ติดต่อ โทร: 0819743103
อีเมล nsa.center@nsa-solution.com
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ  ติดต่อ โทร: 084-782-4575
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.