086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > Training Services > C-026 เทคนิคการขับขี่ยานพาหนะเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving Techniques

Sorry, this entry is only available in Thai.

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method

ที่อับอากาศ หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 ข้อ 21 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนดแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

นายจ้างหรือสถานประกอบการหลายแห่ง ไม่ทราบถึงการปฏิบัติงานในที่อับอากาศที่เหมาะสม และยังอนุญาตให้ลูกจ้างลงไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ทำให้ลูกจ้างเสียชีวิต ประสบเหตุขาดออกซิเจน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมากมาย

วัตถุประสงค์:Objective

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติเชิงบวกในการขับขี่ยานพาหนะ
4.เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายจราจรทางบกและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?

พนักงานที่ปฏิบัติงานที่อับอากาศ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ตัวแทนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานพาหนะ Introduction

2.นโยบายการขับขี่และข้อปฏิบัติ Vehicle Policy

3.กฏหมายจราจรทางบก Thai Traffic Policy

4.เทคนิคการลดความเสี่ยงในการขับขี่ Minimizing You Risk Techniques

5.เทคนิคการตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการขับขี่ Pre-Trip Inspection Techniques

6.เทคนิคการใช้เข็มขัดนิรภัย Seatbelts Techniques

7.เทคนิคการใช้ความเร็ว Speed Limits Techniques

8.เทคนิคการรักษาระยะ Following Distance Techniques

9.เทคนิคการมองข้ามไหล่และการใช้กระจกมองหลัง Blind Spots and Mirrors Techniques

10.เทคนิคการขับขี่บริเวณทางร่วม ทางแยก Intersections Techniques

11.เทคนิคการขับแซง Passing Techniques

12.เทคนิคการขับขี่ในสภาพการณ์ที่ไม่ปกติ Adverse Weather Driving Techniques

13.เทคนิคการขับถอยหลัง Safe Backing Techniques

14.เทคนิคการใช้เกียร์ Gear Techniques (2WD,4WD & Manual)

14.หลักการรายงานเหตุการณ์และอุบัติเหตุ Incident/Accident Procedure

15.ทบทวนและสรุปเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย Review and Conclusion

16.ฝึกปฏิบัติเทคนิคการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุในภาคสนาม ภาคกลางวัน Day Drive Practice Techniques

17.ฝึกปฏิบัติเทคนิคการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุในภาคสนาม ภาคกลางคืน Night Drive Practice Techniques

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมรใบรับรองแพทย์ และใบรับรองแพทย์ ต้องไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งนับวันที่ตรวจสุขภาพจนถึงวันที่ ฝึกอบรมกรณีที่ใบรับรองแพทย์มีแบบฟอร์มที่ไม่เหมือนกับตัวอย่างใบรับรองแพทย์ที่ส่งให้ (บางโรงพยาบาลไม่สามารถออกให้ได้)จะต้องให้แพทย์ระบุว่าท่านมีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นที่แพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการอบรม และสามารถทำงานในที่อับอากาศได้

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :Number of Attendees/Course

ภาคทฤษฎี 30 ท่าน/ วิทยากร 1 ท่าน

ภาคปฎิบัติ 30 ท่าน/ วิทยากร 1 ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration

หลักสูตร ผู้อนุญาต ภาคทฤษฎี 6 ชั่วโมง และ ภาคปฎิบัติ 0 ชั่วโมง ระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมด 6 ชั่วโมง

หลักสูตร ผู้ควบคุม ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง และ ภาคปฎิบัติ 3 ชั่วโมง ระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง และ ภาคปฎิบัติ 3 ชั่วโมง ระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง

หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือ ภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง และ ภาคปฎิบัติ 5 ชั่วโมง ระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมด 15 ชั่วโมง

หลักสูตร รวม 4 ผู้ ภาคทฤษฎี 11 ชั่วโมง และ ภาคปฎิบัติ 5 ชั่วโมง ระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง

อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน :Registration Fee/Person

ราคา (Price) 18,000 รวม VAT 7% หรือแล้วแต่หลักสูตร


 

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 0847824575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com
ติดต่อ โทร: 0819743103
อีเมล nsa.center@nsa-solution.com
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ  ติดต่อ โทร: 084-782-4575
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.