086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > Training Services > C-020 เทคนิคการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน Risk Assessment Techniques

download hs-picture-22

สมัครฝึกอบรม

หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method


การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ถือว่าเป็นหัวใจในการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย         อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำงานนั้นหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าใจถึง หลักการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสและความรุนแรงของการเกิดผลกระทบ จากการดำเนิน กิจกรรมและปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ทำอยู่ โดยใช้หลักการ โอกาส X ความรุนแรง = ความเสี่ยง โดยพื้นฐานของระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลนั้น คือ การชี้บ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงานและบุคคลภายนอก การประเมินความ เสี่ยงและการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้


วัตถุประสงค์:Objective


1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง                                       2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการบริหารจัดการระดับความเสียง 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและเทคนิควิธีการประเมินความเสี่ยงให้ถูกต้องและครอบคลุมกิจกรรมที่มีอยู่


เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?


พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน วิศวกร และเจ้่หน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน                                                                                                       2.ประโยชน์ของการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง                                                                       3.วิธีการชี้บ่งอันตรายจากการปฏิบัติงาน                                                                                               4.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเสี่ยง                                                                                             5.การจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยง                                                                                                       6.การจัดทำแผนควบคุมการปฏิบัติในระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน                                                          7.การฝึกปฏิบัติการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification

ผู้เข้าอบรมจะต้องสามารถใช้ทักษะในการเขียน Workshop ได้เป้นอย่างดี

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of attendees/Course

30 ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration

ทฤษฎี (Theory) 1.0 วัน (09.00-16.00)

ปฏิบัติ (Practice)

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน :Registration Fee/Person

In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร

18,000 บาท ราคารวมภาษี 7% VAT หรือแล้วแต่หลักสูตร

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 0847824575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com
ติดต่อ โทร: 0819743103
อีเมล nsa.center@nsa-solution.com
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ  ติดต่อ โทร: 084-782-4575
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.