086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > Training Services > (Thai) 18000_ ความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งโซล่าเซลล์ Safe Working At Heights (Solar Roof)

Sorry, this entry is only available in Thai.

สมัครฝึกอบรม (Thai) หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
หลักสูตรการฝึกอบรม การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของมาตรฐาน ANSI Z359.2 และข้อกำหนดของ OSHA 1926.503 และตามมาตรฐานกฎกระทรวง เรื่อง การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 การปฏิบัติงานบนที่สูงผู้เข้ารับการอบรมจะต้องทราบถึงอันตรายของการปฏิบัติงานบนที่สูงและผ่านการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาพรวมของหลักสูตรจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงสำหรับพนักงานที่ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารสูง
วัตถุประสงค์:Objective
1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูงอาคาร
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานทุกๆกระบวนการและทุกหน่วยงานสำหรับงานบนอาคาร
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองตามที่นายจ้างมอบหมาย
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการปฏิบัติงานบนที่สูง
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการวางแผนการปฏิบัติงานบนที่สูง รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น
6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
7.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงปัญหา สาเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
8.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถช่วยเหลือและช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุบนอาคารสูงอย่างปลอดภัยและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินต่างๆ
เหมาะสำหรับ:Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง
2.การทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง
3.การพังทลายและการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ
4.แนวทางด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานอื่นๆ
5.สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับการ
6.แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูง
7.หลักการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงในการทำงานบนที่สูง
8.มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
9.หลักการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและบริเวณพื้นที่การทำงาน
10.การวางแผนควบคุมและป้องกันอันตรายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
11.อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง
12.ชนิดและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
13.ตรวจสอบและทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตกจาก
14.ฝึกปฏิบัติภาคสนามตามหลัก 3 จุดยึดเหนี่ยวคล้องเกี่ยว 100%
15. ฝึกปฏิบัติเทคนิคการช่วยเหลือและช่วยชีวิต
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :Number of Attendees/Course
20 ท่าน (Persons)
ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory) +ปฏิบัติ (Practice) 2.0 วัน (09.00-17.00)
อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
ราคา (Price) 18,000 รวม VAT 7% หรือ แล้วแต่หลักสูตร
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center
ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายในวันที่อบรม
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026
โทร: 042-182-347, 0847824575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com
ติดต่อ โทร: 042-182-347
อีเมล nsa.center@nsa-solution.com
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ  ติดต่อ โทร: 084-782-4575
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.