086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > Training Services > C-027 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน 5S For Production Increase & Workplace Improvement

12062015093926_5s

สมัครฝึกอบรม (Thai)

หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
กิจกรรม 5ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต
และด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง
กิจกรรม 5ส. ภายในองค์กรนั้นจะเป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการทำงาน ปรับปรุงสถานที่การทำงานเพื่อความปลอดภัยและการสร้างจิตสำนึกในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการลดต้นทุนการผลิต อิกทั้งยังสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตในกระบวนการต่างๆได้ ดังนั้นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ 5ส. จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในหลักการของกิจกรรม 5ส. เพื่อที่จะสามารถนำมาวางแผนงานโครงการ นำไปปฏิบัติในการตรวจประเมินผลงานโครงการเป็นระยะๆและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในองค์กร


วัตถุประสงค์:Objective
1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการ 5ส.
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานทุกๆกระบวนการและทุกหน่วยงาน
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองตามที่นายจ้างมอบหมาย
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงแนวทางการตรวจประเมิน 5 ส. และเทคนิคการตรวจประเมิน
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการวางแผนการตรวจ 5 ส. ในแต่ละพื้นที่
6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบบทบาทของคณะกรรมการการตรวจ 5 ส.
7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงวิธีการให้คะแนนแบบต่างๆ ในแต่ละพื้นที่
8.เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมในการปรับปรุงโปรแกรม พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่ควบคุมคลังสินค้า เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ดูแลรับผิดชองโดยตรง

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.แนวคิดการเพิ่มผลผลิต
เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรและประเภทของธุรกิจ
2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ
เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลักการของ EP และหลักการ PDCA
3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต, หลักการ 5ส, การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน,เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส, การนำไปปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผลและการประเมินผลโดยหลักเกณฑ์และวอธีกี่ที่เหมาะสมกับแผนงานโครงการ
4. การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส
เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส,การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท (ถ้ามี) และการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธอภาพ
5. เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทำเกณฑ์ในการประเมินที่มีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลงานดำเนินโครงการได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย
A: บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส
B: แผนงานโครงการประจำปี
C: ขั้นตอนการดำเนินการของแผนงาน
D:บันทึกผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน
E:หลักการให้คะแนน และแนวทางการสรุปผลคะแนน หลักและเทคนิคในการตรวจพื้นที่
F:กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ หรือฝึกตรวจพื้นที่ 5ส สถานที่จริง
G:การสรุปผลการตรวจประเมินและการให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อการพัฒนาย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of attendees/Course
30 ท่าน/ หลักสูตร

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory) 1.0 วัน (09.00-16.00)

Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
ราคา (Price) 18,000 บาท ราคารวมภาษี 7% VAT หรือแล้วแต่หลักสูตร

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026
โทร: 042-182-347, 0847824575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com
ติดต่อ โทร: 042-182-347
อีเมล nsa.center@nsa-solution.com
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ  ติดต่อ โทร: 084-782-4575
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.