086-373-6082, 084-782-4575

บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 25,000_การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต Process Safety Management (PSM)

downloaddownload (6)

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) หมายความว่า การจัดการให้เกิดความปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติการณ์และการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง โดยใช้มาตรการทางการจัดการและพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมในการชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิต และให้หมายความรวมถึงการจัดเก็บ การออกแบบ การใช้ การผลิต การบํารุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร้ายแรงในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมปิโตรเลียม เหมืองแร่ และอื่นๆ
ความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety) หมายความว่า กระบวนการในการป้องกัน หรือลดความรุนแรงความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากอุบัติการณ์ที่เป็นผลจากการเบี่ยงเบนของสภาวะกระบวนการผลิตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ โดยให้บูรณาการการดําเนินงาน ความปลอดภัย กระบวนการผลิตและวิศวกรรม รวมทั้งขั้นตอนดําเนินงานและการปฏิบัติให้มีความปลอดภัยตลอดเวลา โดยหากองค์กรมีกระบวนการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและผู้ตรวจมีทักษะ คสามรู้ ความสามารถเหทาะสม จะสามารถช่วยให้ระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตสามารถพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการป้องกันรือลดความรุนแรงความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมและภาพลักษณ์ขององค์กร
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำการประยุกษ์การใช้งานกับระบบมาตรฐานที่มีอยู่ในองค์กรให้เป็นระบบเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปจัดทำโปรแกรมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในองค์กร
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปกำหนดเป็นมาตรฐานต้นแบบและขยายมาตรฐานไปยังหน่วยงานสาขา หรือหุ้นส่วนธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ
เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ตัวแทนฝ่ายบริหาร ทีมตรวจติดตามภายในองค์กร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและผู้ที่สนใจทั่วไป
เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information : PSI)
2.การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis : PHA)
3.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures : OP)
4.การฝึกอบรม (Training)
5.การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา (Contractor Safety Management : CSM)
6.การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง (Pre-Startup Safety Review : PSSR)
7.ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity : MI)
8.การอนุญาตทํางานที่อาจทําให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาตทํางานที่ไม่ใช่งานประจํา (Non-Routine Work Permits)
9.การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change : MOC)
10.การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation : II)
11.การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response : EPR)
12.การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกําหนด (Compliance Audits)
13.ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
14.ฝึกปฏิบัติการตรวจความปลอดภัย (Workshop Safety Audit)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่า 70%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of Attendees/Course
30 ท่าน/หลักสูตร
ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory) 2.0 วัน (09.00-16.00) หรือเป็นไปตามหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
25,000 บาท ราคารวมภาษี 7% VAT หรือแล้วแต่หลักสูตร
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center
ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน

สำนักงานใหญ่
72/47 หมู่ที่ 5 สมโภชน์แลนด์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาขา
529 อาคารเมอร์ลิน ทาวเวอร์ 1
ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 14 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0415559002026 โทร: 086-373-6082, 084-782-4575
อีเมล์: nsa.center@nsa-solution.com ติดต่อ โทร: 086-3736082
เขตภาคตะวันออก ติดต่อ โทร: 081-9743103
เขตภาคกลาง กทม ติดต่อ โทร:  086-373-6082
เขตภาคอีสาน ภาคเหนือ ติดต่อ โทร: 084-782-4575
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
NSA SOLUTION CO., LTD._ISO 9001
© COPYRIGHTS 2016 NSA SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.