บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 14000_ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก Crane Operations Safety

20170701_16095620170701_1606151498124054424149952382932214992579282791512129332967

สมัครฝึกอบรม

หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
ปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมากแต่วัสดุควรมีรูปร่างแข็งแรง ถ้าเป็นวัสดุที่อ่อนตัวง่ายหรือเป็นของเหลวต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่แข็งแรง ปั้นจั่นใช้เคลื่อนย้ายวัสดุขึ้นลงในแนวดิ่ง แล้วเคลื่อนที่ไปมาโดยรอบหรือตามทิศทางที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การทำงานของปั้นจั่นจะผ่านทางสลิง ซึ่งทำด้วยเหล็กเส้นบางๆ ถักสานเป็นโครง ตัวปั้นจั่นจะมีโครงสร้างเป็นเหล็กถัก เพื่อให้สามารถรับน้ำหนัก หรือภาระได้ตามออกแบบ และสำคัญ คือ มีน้ำหนักเบา ซึ่งสามารถแบ่งชนิดของปั้นจั่นได้เป็น 2 แบบ คือ
1.ปั้นจั่นชนิดที่อยู่กับที่ หมายถึง ปั้นจั่นที่อุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องต้นกำลังติดตั้งอยู่บนขาตั้ง ล้อเลื่อน รางเลื่อน หรือหอสูง การใช้งานจะถูกจำกัดตามระยะที่ขาตั้งหรือล้อเลื่อนจะเคลื่อนที่ไปได้ หรือแขนของปั้นจั่นที่ติดบนหอสูงจะยาวไปถึงปั้นจั่นอยู่กับที่ใช้มากในโรงงานอุตสาหกรรม ท่าเรือ และการก่อสร้างอาคารสูง
2.ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ หมายถึง ปั้นจั่นที่อุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องต้นกำลังติดตั้งอยู่บนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนในตัวเอง เช่น รถบรรทุก หรือรถตีนตะขาบ สามารถเคลื่อนที่ไปทำงานที่บริเวณอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว


วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ทราบข้อกำหนด และข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น
2.เพื่อให้ทราบถึงลักษณะชนิด มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
3.เพื่อให้ทราบถึงลักษณะชนิดเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ อุปกรณ์ยก และ การเลือกใช้ การตรวจสอบอุปกรณ์ยก
4.เพื่อให้ทราบถึงลักษณะชนิดและประเภทของปั้นจั่นที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานในโรงงานอุตสาหกรรม
5.เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
6.เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น
7.เพื่อให้ทราบถึง วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย และ การประเมินน้ำหนักสิ่งของ การใช้สัญญาณมือ ให้ถูกต้องตาม ชนิดของปั้นจั่น
8.เพื่อให้ทราบวิธีการออกแบบแผนงานยกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
9.เพื่อให้สามารถทำการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน อุปกรณ์ยกและปั้นจั่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานปั้นจั่น หัวหน้างาน เจ้าของพื้นที่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
หลักสูตร
ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ  ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่
หลักสูตร
ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดรถปั้นจั่น และปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ 
หลักสูตร
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
หลักสูตร
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  
หลักสูตร
ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ผูกรัดวัสดุและผู้ให้สัญญาณ (รวม 4 ผู้)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่า 70%

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of Attendees/Course
หลักสูตร ผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่  20 ท่าน
หลักสูตร ผู้ควบคุมปั้นจั่นเหนือศรีษะ 20 ท่าน
หลักสูตร ผู้ผูกรัดวัสดุ/ผู้ให้สัญญาณ 20 ท่าน
หลักสูตร ผู้ควบคุมปั้นจั่น 20 ท่าน 
หลักสูตร การทบทวนการปฏิบัติงานปั้นจั่น 30 ท่าน
หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ผูกรัดวัสดุและผู้ให้สัญญาณ (รวม 4 ผู้) 20 ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ  ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ 12 ชั่วโมง
หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดรถปั้นจั่น และปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ 18 ชั่วโมง
หลักสูตร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 12 ชั่วโมง
หลักสูตร ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 12 ชั่วโมง
หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 6 ชั่วโมง
หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ผูกรัดวัสดุและผู้ให้สัญญาณ (รวม 4 ผู้) 18 ขั่วโมง


ค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
หลักสูตร
ผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ 18 ชั่วโมง 25,000 บาท/20 ท่าน ราคารวมภาษี 7% VAT
หลักสูตร ผู้ควบคุมปั้นจั่นเหนือศรีษะ 12 ชั่วโมง 18,000 บาท/20 ท่าน ราคารวมภาษี 7% VAT
หลักสูตร ผู้ผูกรัดวัสดุ/ผู้ให้สัญญาณ 12 ชั่วโมง 18,000 บาท/20 ท่าน ราคารวมภาษี 7% VAT
หลักสูตร ผู้ควบคุมปั้นจั่น 12 ชั่วโมง 18,000 บาท/20 ท่าน ราคารวมภาษี 7% VAT
หลักสูตร การทบทวนการปฏิบัติงานปั้นจั่น 6 ชั่วโมง 18,000 บาท/30 ท่าน ราคารวมภาษี 7% VAT
หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ผูกรัดวัสดุและผู้ให้สัญญาณ
(รวม 4 ผู้) 18 ชั่วโมง 25,000 บาท/20 ท่าน ราคารวมภาษี 7% VAT
หมายเหตุ ลูกค้าจัดหาเครนและสถานที่ภาคปฏิบัติ

In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
ราคารวมภาษี 7% VAT ค่าเอกสารสื่อการสอน วัสดุและอุปกรณ์ ค่าที่พักและค่าเดินทางวิทยากร

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัทของลูกค้า

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน