บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการที่ปรึกษา > บริการงานบริหารจัดการแบบโครงการ Project Managements

images images Project Management_2

แบบสอบถามราคาค่าที่ปรึกษา หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
ปัจจัยที่สำคัญของการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่หลายๆองค์กรกำลังประสบปัญหาคือ การบริหารจัดการมีหลายระบบมากเกินไปและมีการเปลี่ยนแปลงบุคลลากรภายในองค์กรอยู่เป็นประจำทำให้ระบบที่มีไม่ต่อเนื่อง ซึ่งยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรตามแผนที่กำหนด
บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด เราเป็นผู้ให้บริการในการจัดทำระบบการจัดการมาตรฐาน ซึ่งดำเนินงานโดยทีมที่ปรึกษาที่มากด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อีกทั้งยังเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินประสบการณ์สูง ที่สามารถบริหารจัดการองค์กรของท่าน อีกทั้งยังสามารถผ่านการตรวจประเมินเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถรับมือกับการตรวจประเมินได้ทุกรูปแบบ อีกทั้งลูกค้าจะได้รับการวางระบบมาตรฐานให้ในองค์กร
เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สำหรับที่ปรึกษาและวิทยากร ที่สามารถรองรับประเภทธุรกิจของลูกค้าได้ทุกประเภททั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อการออกแบบระบบให้ทั่งทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารที่อยู่ในขอบข่ายของการให้บริการหลีกเลี่ยงการจัดทำระบบเกินความจำเป็นจนเป็นภาระแก่องค์กรภายหลัง
2.เพื่อให้องค์กรมุ่งเน้นในการสร้างผู้เชี่ยวชาญประจำองค์กรควบคู่ไปด้วย เพื่อรักษาระบบมาตรฐานภายหลังผ่านการรับรองจากองค์กรต่างๆ หรือจากลูกค้า
3.เพื่อสร้างผู้ตรวจติดตามภายในที่มีคุณสมบัติ ทักษะเป็นผู้ตรวจติดตามภายในระบบเป็นระยะตามมาตรฐานต่างๆ
4.เพื่อรักษากำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินการภายใต้วัฒนธรรมขององค์กร
5.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอุบัติเหตุ และภาวะฉุกเฉินก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น  ซึ่งมีผลทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์ขององค์กร
6.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตการทำงานในองค์กร ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิตในการะบวนการขององค์กร
7.ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสังคม ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถนำไปใช้ในการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
8.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การแข่งขันทางด้านการค้าในตลาดโลก ลดรายจ่ายเงิน ทดแทนในการรักษาพยาบาลและลดอัตรากรมธรรม์ประกันภัย  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉินในองค์กร
9.เพื่อเป็นการขับเคลื่อนระบบให้เกิดความกระชับและสามารถวัดผลได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
10.เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินการทั้งระบบและสามารถประเมินผลการดำเนินการเป็นระยะๆได้

ขั้นตอนการดำเนินการ
1.การตรวจประเมินเบื้องต้น (Initial review)
2.การฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน (Basic Training)
3.ความปลอดภัยในการทำงานเกียวกับเครื่องจักร (
Machine Guarding)
4.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment,PPE)
5.การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Plan)
6.การรายงานเหตุการณ์ (Incident Reporting)
7.โปรแกรมการปรับปรุงพฤติกรรมในการทำงาน (Behavior Based Safety)
8.ความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ (Vehicle Safety)
9.ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety)
10.ความปลอดภัยนอกงาน (Off The Job Safety)
11.ระบบการตัดแยกและติดป้าย (Lock Out Tag Out (LOTO)
12.ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Electrical Safety such as NFPA 70E)
13.ความปลอดภัยในการให้การรักษา (Blood Born Pathogen)
14.โปรแกรมอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Protection)
15.การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน (Hazard Risk Assessment)
16.ความปลอดภัยในการทำงานก้อสร้าง (Construction Safety)
17.โปรแกรมสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Exposure Assessment)
18.โปรแกรมการป้องกันสารเคมีอันตราย (Respiratory Protection)
19.ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี (Chemical Safety)
20.ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ (Equipment Safety)
21.โปรแกรมการยศาสตร์ (Ergonomics)
22.กระบวนการดำเนินการความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ (Process Safety Management)

ระยะเวลาการดำเนินการ Project Prior 
โดยลูกค้าสามารถกำหนดตารางการปฏิบัติงานได้เองขึ้นกับระบบการจัดการที่ใช้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน  รวมถึงความซับซ้อนขององค์กร  นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจาก ผู้บริหารระดับสูง ทั้งในเรื่องเวลาและทรัพยากรต่างๆ  จิตสำนึกด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร

อัตราค่าบริการ Minimum Price
อัตราค่าบริการแปลผันตามขนาดและจำนวนของพนักงานในแต่ละองค์กร

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน