บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการที่ปรึกษา > บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007

downloaddownload images (1)

แบบสอบถามราคาค่าที่ปรึกษา หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
OHSAS 18001 คือ  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจัดทำโดยสถาบันมาตรฐานของอังกฤษ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด เราเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรม ในระบบการจัดการมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ซึ่งดำเนินงานโดยทีมที่ปรึกษาที่มากด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อีกทั้งยังเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินประสบการณ์สูง ที่สามารถให้คำแนะนำองค์กรของท่านเพื่อทำการตรวจประเมินให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถรับมือกับการตรวจประเมินได้ทุกรูปแบบ
เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สำหรับที่ปรึกษาและวิทยากร ที่สามารถรองรับประเภทธุรกิจของลูกค้าได้ทุกประเภททั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อการออกแบบระบบให้ทั่วทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารที่อยู่ในขอบข่ายของการให้บริการหลีกเลี่ยงการจัดทำระบบเกินความจำเป็นจนเป็นภาระแก่องค์กรภายหลัง
2.เพื่อให้องค์กรมุ่งเน้นในการสร้างผู้เชี่ยวชาญประจำองค์กรควบคู่ไปด้วย เพื่อรักษาระบบมาตรฐานภายหลังผ่านการรับรองจากองค์กร (CB)
3.เพื่อสร้างผู้ตรวจติดตามภายในที่มีคุณสมบัติ ทักษะเป็นผู้ตรวจติดตามภายในระบบเป็นระยะ
4.เพื่อรักษาและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นในองค์กร
5.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอุบัติเหตุ และภาวะฉุกเฉินก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น  ซึ่งมีผลทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์ขององค์กร
6.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตการทำงานในองค์กร ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิตในการะบวนการขององค์กร
7.ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสังคม  ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถนำไปใช้ในการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ภาพลักษณ์ขององค์กร
8.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การแข่งขันทางด้านการค้าในตลาดโลก ลดรายจ่ายเงิน ทดแทนในการรักษาพยาบาลและลดอัตรากรมธรรม์ประกันภัย  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉินในองค์กร

ขั้นตอนการให้คำปรึกษา OHSAS 18001:2007
1.การตรวจประเมินเบื้องต้น (Initial review)
2.การฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน (Basic Training)
3.การวิเคราะห์กระบวนการ ความสัมพันธ์ และวัตถุประสงค์เป้าหมาย (Process Evaluation & Target)
4.การจัดทำเอกสาร และควบคุมเอกสาร (Documentation / Document control)
5.การจัดองค์ประกอบต่างๆให้ครบถ้วน (Management System Elements)
6.การควบคุมการนำข้อกำหนดไปปฏิบัติ และคงไว้อย่างมีประสิทธิผล (Implement & Maintain)
7.การจัดระบบการตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง (Checking, Analysis and Improve)
8.การดำเนินการตรวจติดตามภายในโดยองค์กร (Performed Internal Audit by Client)
9.การจัดประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review Meeting)
10.ตรวจประเมินเบื้องต้นโดยที่ปรึกษา (Pre-Assessment)


ระยะเวลาการดำเนินการ Project Prior 
10-12 วัน ลูกค้าสามารถกำหนดตารางการปฏิบัติงานได้เองขึ้นกับระบบการจัดการที่ใช้ดำเนินงานอยู่ ในปัจจุบัน  รวมถึงความซับซ้อนขององค์กร  นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจาก ผู้บริหารระดับสูง ทั้งในเรื่องเวลาและทรัพยากรต่างๆ  จิตสำนึกด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร

อัตราค่าบริการ Minimum Price
10,000 บาท/ วัน รวม 7% VAT ค่าเอกสาร ค่าเดินทางและค่าที่พัก

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน