บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการที่ปรึกษา > บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

download (1) imagesimages (1)

แบบสอบถามราคาค่าที่ปรึกษา หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด เราเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรม ในระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ ISO 14001:2015 ซึ่งดำเนินงานโดยทีมที่ปรึกษาที่มากด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อีกทั้งยังเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินประสบการณ์สูง ที่สามารถให้คำแนะนำองค์กรของท่านมทำการตรวจประเมินเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถรับมือกับการตรวจประเมินได้ทุกรูปแบบ
เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สำหรับที่ปรึกษาและวิทยากร ที่สามารถรองรับประเภทธุรกิจของลูกค้าได้ทุกประเภททั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อการออกแบบระบบให้ทั่วทั้งองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารที่อยู่ในขอบข่ายของการให้บริการ หลีกเลี่ยงการจัดทำระบบเกินความจำเป็น จนเป็นภาระแก่องค์กรภายหลัง
2.เพื่อให้องค์กรมุ่งเน้นในการสร้างผู้เชี่ยวชาญประจำองค์กรควบคู่ไปด้วย เพื่อรักษาระบบมาตรฐานภายหลังผ่านการรับรองจากองค์กร (CB)
3.เพื่อสร้างผู้ตรวจติดตามภายในที่มีคุณสมบัติ ทักษะเป็นผู้ตรวจติดตามภายในระบบเป็นระยะ

ขั้นตอนการให้คำปรึกษา ISO 14001:2015
1.การตรวจประเมินเบื้องต้น (Initial review)
2.การฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน (Basic Training)
3.การวิเคราะห์กระบวนการ ความสัมพันธ์ และวัตถุประสงค์คุณภาพ (Process Evaluation & Taget)
4.การจัดทำเอกสาร และควบคุมเอกสาร (Documentation / Document control)
5.การจัดองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน (Management System Elements)
6.การควบคุมการนำข้อกำหนดไปปฏิบัติ และคงไว้อย่างมีประสิทธิผล (Implement & Maintain)
7.การจัดระบบการตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง (Checking, Analysis and Improve)
8.การดำเนินการตรวจติดตามภายในโดยองค์กร (Performed Internal Audit by Client)
9.การจัดประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review Meeting)
10.ตรวจประเมินเบื้องต้นโดยที่ปรึกษา (Pre-Assessment)


ระยะเวลาการดำเนินการ Project Prior 
10-12 วัน

อัตราค่าบริการ Minimum Price
10,000 บาท/ วัน รวม 7% VAT รวมค่าเอกสาร ค่าเดินทางและค่าที่พัก

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน