บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการเสริม > หลักสูตรอบรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อบรม จป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภายในองค์กรบริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย มีบริการหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

1: C010:การฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
-Safety Working In Confined Space Works 

2: C011:ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
-Crane & Lifting Gears Operations

3: C012: ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่
-Safety, Occupational Health and Environmental Induction for new employeer

4: C020:การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน
-Risk Assessment

5: C021:เทคนิคการประเมินงานด้านการยศาสตร์ในการทำงาน
-Techical Ergonomic Assessment

6: C022:เทคนิคการตัดแยกแหล่งจ่ายพลังงาน (ทำระบบล็อคและแขวนป้ายทะเบียน)
-Techinal Lock out/Tag out System (Hazadouse Engergy Management Techniques)

7: C023:เทคนิคการควบคุมงานและตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ควบคุมผู้รับเหมา
-Technical Controlling and Workplace Inspection For Contractors’ Safety

8: C024:เทคนิคการปฏิบัติงานหัวหน้างาน
-Techical Supervisor Skill

9: C027:5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
-5S for Productivity & Improvement

10: C213: เทคนิคการตรวจสอบก๊าซอุตสาหกรรม
-Gas Safety Awareness & Monitor Techniques

11: C214: ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
-Electrical Sate Work 

12: C215: อันตรายจากเสียงดัง
-Workplace Noise Hazard

13: C030:การปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
-Basic Working at High

14: C031: การปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยขั้นสูง (กู้ภัยที่สูง)
-Advance Working At Heights

15: C032: เทคนิคการปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับติดตั้งโซลาเซลย์
-Toproof Working At Heights

16: C031: การปฏิบัติงานรถโฟล์คลิฟท์
-Basic Forklift Operation

17: C032: การปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
-Scaffolding Operation

18: C033: ความปลอดภัยในงานผูกรัดและการบรรทุก
-Safe Loading and Lashingm (IOGP)

19: C034: ผู้เฝ้าระวังไฟ
-Fire Wacth Man

20: C035: การปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถกระเช้า
-Boomlift/Sisscerlift Operations

21: C036: ผู้ให้สัญญาณและควบคุมยานพาหนะ
-Flagman Operations

22: C037: เทคนิควิทยากรสอนงานความปลอดภัย
-Safety Trainer Techniques

23: C013: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
-Supervisory-level Occupational Safety Officer 

24: C015: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
-Executive-level Occupational Safety Office 

25: C016: คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
-Safety, Occupational Health and Environmental Comittee
ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
# ใบอนุญาตนิติบุคคล อับอากาศ เลขที่ 0501-03-2566-0032
# ใบอนุญาตนิติบุคคล ไฟฟ้า เลขที่ 0301-03-2566-0022
# ผู้ให้บริการ จปง จปบ คปอ เลขที่ 13-66-069 

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน