บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 14000_เทคนิคการบริหารจัดการสารเคมีอันตราย Chemical Hazard Management Techniques


 

 

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
ปัจจุบันสารเคมีได้เข้ามามีบทบาทและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่สามารถที่จะปฎิเสธหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานสารเคมีได้ ส่วนที่จะสามารถดำเนินการได้คือการลดปริมาณการใช้ของสารเคมี ใช้สารเคมีที่มีความเป็นอันตรายน้อยกว่า หรือ จัดการกับสารเคมีที่มีอยู่อย่างเหมาะสมอย่างถูกลักษณะและปลอดภัย ดังนั้นความรู้ในการควบคุมจัดการสารเคมีเพื่อให้สามารถนำมาใช้เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัย ต่อชีวิต จึงเป็นสิ่งที่ทุกคน รวมถึงผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้ใช้งาน ผู้ค้าปลีก ผู้ส่งออก ผู้ให้บริการ จัดเก็บ ผู้รับกำจัดสารเคมีและขนส่งสารเคมี ควรให้ความใส่ใจและกำหนดหลักในการปฎิบัติงาน เพื่อควบคุมจัดการสารเคมีที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีและกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในที่อับอากาศต่อไป
3.เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงวิธีปฏิบัติงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัยและการจัดการควบคุมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นได้
4.เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เรื่อง การจัดการสารเคมี การครอบครอง

เหมาะสำหรับ:Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานสารเคมี  ผู้ควบคุมคลังสินค้า  ผู้ควบคุมการขนส่งและผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.ความหมายและลักษณะของสารเคมีอันตราย
2.กฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
3.การเข้าสู่ร่างกาย อาการและการปฐมพยาบาลผู้ได้รับสารเคมี
4.การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย
5.การบริหารจัดการสารเคมีและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
6.เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
7.การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี
8.การจัดการกรณีสารเคมีหกรั่วไหล และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of Attendees/Course
ภาคทฤษฎี (Theory) + ภาคปฎิบัติ (Practice) 30 ท่าน/ วิทยากร 1 ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ภาคทฤษฎี (Theory) + ภาคปฎิบัติ (Practice) 1 วัน (09.00-16.00)

อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
ราคา (Price) 14,000 รวม VAT 7% หรือแล้วแต่หลักสูตร

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน