บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 14000_การปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย Working At Heights


สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
หลักสูตรการฝึกอบรม การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของ
มาตรฐาน ANSI Z359.2 และข้อกำหนดของ OSHA 1926.503 และตามมาตรฐานกฎกระทรวง
เรื่อง การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 การปฏิบัติงานบนที่สูงผู้เข้ารับการอบรมจะต้องทราบถึงอันตรายของการปฏิบัติงานบนที่สูงและผ่านการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วัตถุประสงค์:Objective
1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในหารปฏิบัติงานบนนั่งร้าน
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานทุกๆกระบวนการและทุกหน่วยงาน
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองตามที่นายจ้างมอบหมาย
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการวางแผนการปฏิบัติงานบนที่สูง รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น
6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
7.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงปัญหา สาเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานบน

เหมาะสำหรับ:Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานบนที่สูง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบโครงการ

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง Law & requirement of working At high
2.สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการปฏิบัติงานบนที่สูง Incident identification
3.เครื่องมือ อุปกรณ์ และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  Personal protective equipment
4.ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย Fall prevention and protection review
5.การประเมินแผนงานที่เหมาะสมสำหรับเทคนิคการทำงานบนที่สูง Evaluating the adequacy of your working at heights  plan
9.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น Rescue equipment
7.ปฏิบัติภาคสนาม Rescue hands-on practical exercises

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :Number of Attendees/Course
20 ท่าน (Persons)

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory) +ปฏิบัติ (Practice) 1.0 วัน (09.00-16.00)

อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
ราคา (Price) 14,000 รวม VAT 7% หรือแล้วแต่หลักสูตร

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน