บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 25,000_การปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยขั้นสูง(กู้ภัยที่สูง) Advance Working At Heights


 

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
หลักสูตรการฝึกอบรม การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของมาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานต่าง ๆกับการทำงาน ที่สูง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564,เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564,ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลายและจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 ประกาศ กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุมครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 2554,มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สสปท OSHA Fall Protection in Construction 3416-05R 2015,อันตรายจากการตกจากที่สูง,ความรุนแรงในการตกจากที่สูง,การบาดเจ็บจากการแขวนอยู่ในชุดเข็มขัดนิรภัย HST,HST Strap การคำนวณ Fall Factor, Fall Clearance,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง,แนวทางการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง On the Use of Rope Tactics for Work and Rescue at Heights and Confined Spaces) Technical Rescuer Professional Qualifications. Training and Assessment covers and to meet the general requirements NFPA 1670 and NFPA 1006 – Technical Rescue: Rope Rescue and Confined Space Rescue NFPA 1983requires technical-use life safety rope
การปฏิบัติงานบนที่สูงผู้เข้ารับการอบรมจะต้องทราบถึงอันตรายของการปฏิบัติงานบนที่สูงและผ่านการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วัตถุประสงค์:Objective
1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในหารปฏิบัติงานบนนั่งร้าน
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานทุกๆกระบวนการและทุกหน่วยงาน
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองตามที่นายจ้างมอบหมาย
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการวางแผนการปฏิบัติงานบนที่สูง รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น
6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
7.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงปัญหา สาเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานบน
เหมาะสำหรับ:Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานบนที่สูง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง Law & requirement of working At hight
2.สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการปฏิบัติงานบนที่สูง Incident identification
3.เครื่องมือ อุปกรณ์ และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  Personal protective equipment
4.ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย Fall prevention and protection review
5.การประเมินแผนงานที่เหมาะสมสำหรับแผนกู้ภัยบนที่สูง Evaluating the adequacy of your working at heights rescue plan
6.เทคนิคการประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์กู้ภัย Proper component assembly
ุ7.การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนที่สูง Rescue procedure development
8.เทคนิคการประเมินและควบคุมความเสี่ยง Recognizing, assessing and controlling risk
9.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น Rescue equipment
7.ปฏิบัติภาคสนาม Rescue hands-on practical exercises
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :Number of Attendees/Course
20 ท่าน (Persons)
ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory) +ปฏิบัติ (Practice) 2.0 วัน (09.00-16.00)
อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
ราคา (Price) 25,000 รวม VAT 7% หรือแล้วแต่หลักสูตร
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center
ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน