บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > Consulting Services > บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

download (1)  download

แบบสอบถามราคาค่าที่ปรึกษา บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด มีบุุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงและมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาในมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีบริการให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ประกอบด้วย
1.บริการให้คำปรึกษา “เต็มรูปแบบ – รับรองผล”
2.ปรับกระบวนการตามประเภทธุรกิจและรูปแบบการทำงานของลูกค้า
3.รับประกันผลงานจากการตรวจรองรับระบบจาก CB ทุกหน่วยงาน

ขั้นตอนการให้คำปรึกษา ISO 9001:2015
1.การตรวจประเมินเบื้องต้น (Initial review)
2.การฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน (Basic Training)
3.วิเคราะห์กระบวนการ ความสัมพันธ์ และวัตถุประสงค์คุณภาพ (Process Analysis & Objective Taget)
4.จัดทำเอกสาร และควบคุมเอกสาร (Documentation / Document control)
5.จัดองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน (Management System Elements)
6.ทำการควบคุมการนำข้อกำหนดไปปฏิบัติ และคงไว้อย่างมีประสิทธิผล (Implement & Maintain)
7.จัดระบบการตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง (Checking, Analysis and Improve)
8.ทำการฝึกอบรมเพื่อยกระดับความสามารถของผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor)
9.จัดทำการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review)
10.ตรวจประเมินความพร้อมก่อนตรวจรับรองจริง (Pre-Assessment)

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน