บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 25000_ เทคนิคการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน Scaffolding Installation & Inspection Techniques

 

 

 

สมัครฝึกอบรม

หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
การบริหารงานนั่งร้านปลอดภัยในการทำงานและความสำเร็จของงานตามข้อกำหนดของลูกค้า ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงานจำเป็นจะต้องทราบถึงองค์ประกอบหลายประการ เช่น อุปกรณ์ที่นำมาสร้างต้องมีมาตรฐาน ตามมาตรฐาน BS 1139 สามารถรับน้ำหนักได้ มีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิม สภาพแวดล้อมในบริเวณที่ทำการติดตั้งต้องมีความพร้อม มั่นคงแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักตัวนั่งร้านได้ สภาพโครงสร้างปลอดภัย ระยะห่างที่ปลอดภัยจากสายไฟฟ้าแรงสูง และสำคัญอีกประการ ตัวผู้ปฏิบัติงานติดตั้งนั่งร้าน ต้องมีความเข้าใจถึงหลักการ มาตรฐาน ของนั่งร้าน (British Standard BS EN 12811, BS EN 74, BS 2482 2009)
วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ในการทำงาน เข้าใจในมาตรฐานของนั่งร้าน
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัย อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานกับนั่งร้าน และแนวทางป้องกันแก้ไขที่ถูกต้องเหมาะสม
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้ง ใช้งาน ตรวจสอบความปลอดภัย และทดสอบความแข็งแรงของนั่งร้านตามมาตรฐานสากลได้
เหมาะสำหรับ:Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานนั่งร้าน หัวหน้างานผู้ควบคุม วิศวกรผู้ออกแบบ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
2.อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้านและแนวทางการป้องกัน
3.การปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยสำหรับการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน
4.อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งนั่งร้านประเภทต่างๆ BS EN 74:2006 และ BS 2482:2009
5.โครงสร้างนั่งร้านประเภทต่างๆในการติดตั้งและตรวจสอบ BS EN 12811:2004
6.รายละเอียดและนั่งร้านประเภทต่างๆ
7.การเตรียมการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน
8.การคำนวนการรับน้ำหนักนั่งร้าน ระยะต่างๆ
9.การตรวจสอบนั่งร้าน แบบต่างๆ ตามมาตรฐาน
10.เทคนิคการดัดแปลงแก้ไข การติดตั้งนั่งร้าน และตรวจสอบนั่งร้าน
11.ฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้าน และตรวจสอบนั่งร้านตามแบบที่กำหนด
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of attendees/Course
ภาคทฤษฎี (Theory) + ภาคปฎิบัติ (Practice) 20 ท่าน/ วิทยากร 1 ท่าน
ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory) 1.0 วัน (09.00-16.00) + ปฏิบัติ (Practice) 1.0 วัน (09.00-16.00) หรือเป็นไปตามหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
25,000 บาท ราคารวมภาษี 7% VAT หรือแล้วแต่หลักสูตร ราคารวมนั่งร้านสำหรับภาคปฏิบัติ
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center
บรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายในวันอบรม
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน