บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 14000_ เทคนิคการปฏิบัติงานรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย Forklift Operations Safety Techniques

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
รถโฟล์คลิฟท์ เป็นเครื่องกลที่สามารถช่วยผ่อนแรงในงานยกสินค้า วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างสะดวกและเหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมในปัจุจุบัน ซึ่งกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 หมวดที่ 1 ส่วนที่ 4 กำหนดให้นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถรถโฟล์คลิฟท์มีความปลอดภัย เช่น โครงสร้างต้องมั่นคงแข็งแรง มีสัญญาณเสียงหรือแสง มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยก  มีการกำหนดเส้นทางการเดินรถและกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมลูกจ้างผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ และระบบควบคุมรถโฟล์คลิฟท์
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่วยให้มีทักษะเพิ่มขึ้นในการบำรุงรักษาและการควบคุมรถยกได้ถูกต้องตามขั้นตอน
3.เพื่อทัศนคติที่ดีในการบำรุงรักษา และการควบคุมรถยก ยืดอายุการใช้งานและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในการ
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิคการขับรถยกให้ถูกวิธีและปลอดภัย
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีหลักการตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน
เหมาะสำหรับ:Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานรถโฟล์คลิฟท์
เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.กฏหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติ
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฏีระบบคาน ทฤษฏีการยก
3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วงสินค้า จุดศูนย์ถ่วงโฟร์ค-ลิฟท์และจุดศูนย์ถ่วงขนถ่าย
4.ความเข้าใจเกี่ยวกับโหลดชาร์ท
5.วิธีการชี้บ่งอันตรายจากการปฏิบัติงาน
6.เทคนิคการตรวจสอบตรวจสภาพก่อนสตาร์ทใช้งาน
7.เทคนิคการตรวจสอบตรวจสภาพหลังสตาร์ทฯ และการทดสอบฟังก์ชั่นใช้งาน
8.เทคนิคการตรวจสอบตรวจสภาพก่อนเลิกใช้งานประจำวัน
9.การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบตรวจสภาพประจำวันก่อนใช้งานโฟร์ค-ลิฟท์
10.ฝึกภาคปฏิบัติในการใช้รถยกรูปแบบต่างๆ
11.ฝึกภาคปฏิบัติในการถอดประกอบชิ้นส่วน อะไหล่ ที่จำเป็น
12.ฝึกปฏิบัติการชาร์จแบ็ตเตอรี่ การเติมเชื้อเพลิงที่ถูกต้องและปลอดภัย
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งสามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้เป็นอย่างดี
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of Attendees/Course
ภาคทฤษฎี (Theory) + ภาคปฎิบัติ (Practice) 20 ท่าน/ หลักสูตร
ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ภาคทฤษฎี (Theory) + ภาคปฎิบัติ (Practice) 1 วัน (09.00-16.00)
อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
ราคา (Price) 14,000 รวม VAT 7% หรือแล้วแต่หลักสูตร
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center
ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน