บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 18,000_ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม Introductory ISO 14001:2015

images-2

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
มาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็น กรอบที่มั่นคงสำหรับการทำให้บรรลุตามความต้องการของลูกค้าและก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันสิ่งแวดล้อม,การอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การเพิ่มทักษะการตรวจประเมินของท่านในระดับสากลของ ISO 14001: 2015 และยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการตรวจประเมินภายในของท่าน
หลักสูตรนี้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการประเมินและรายงานเกี่ยวกับความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 การวางแผน การเตรียมตัว และการดำเนินกิจกรรมการประเมิน การรวบรวม การเขียนรายงานตรวจประเมินและการรายงานการตรวจประเมินและกิจกรรมการติดตามผลการตรวจประเมิน อีกทั้งยังสามารถมีเทคนิคในการปิดประเด็นที่ไม่สอดคล้องภายหลังการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านการประยุกต์ใช้การตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเตรียมการ, ดำเนินการและติดตามผลการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 14001: 2015 ครบถ้วนตามข้อกำหนด
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบุและนำไปใช้ประโยชน์ของการตรวจประเมินข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001: 2015
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการประเมินสมรรถนะในการจัดการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
5.พื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนรายงานการตรวจประเมินที่ป็นข้อเท็จจริงและข้อแนะนำสำหรับการดำเนินการแก้ไขำด้อย่างถูกต้อง
6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิคในการตรวจรับรายงานผลการดำเนินการแก้ไขและสามารถปิดรายงานประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆด้อย่างถูกต้อง

เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ตัวแทนฝ่ายบริหารและผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.ข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนเบื้องต้น
2.โครงสร้างของระบบ
3.ข้อกำหนดใหม่ คำนิยามใหม่
4.หลักการ และ สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
5.หลักการบริหารความเสี่ยง
6.ขอบเขต เทคนิค วิธีการบริหารความเสี่ยง
7.เทคนิคการปรับใช้การบริหารความเสี่ยงกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
8.เทคนิคการวิเคราะห์รายละเอียดของข้อกำหนดรายข้อ
9.ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร
10.ความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
11.การกำหนดขอบข่ายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
12.ความเป็นผู้นำและการวางแผน
13.การสนับสนุนและการดำเนินการตามแผนงาน
14.การประเมินประสิทธิผลการดำเนินการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
15.ผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
16.เทคนิคการนำระบบบริหารคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่า 70% และจะต้องสำเร็จหลักสูตร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of Attendees/Course
30 ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory)1.0 วัน (09.00-16.00) หรือเป็นไปตามหลักสูตร

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
18,000 บาท ราคารวมภาษี 7% VAT หรือแล้วแต่หลักสูตร

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน