บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 14000)ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่ Safety Induction For New Employeers[

281626

254666

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน

วัตถุประสงค์:Objective
1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานทุกๆกระบวนการทำงาน
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองตามที่นายจ้างมอบหมาย
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการวางแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น
6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
7.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงปัญหา สาเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ / พนักงานเปลี่ยนงานใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
หมวดที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
มวดที่ 2  กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
หมวดที่ 3  ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงา

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นพนักงานบริษัทและมีอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :Number of Attendees/Course
60 ท่าน (Persons)/หลักสูตร

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory) 1.0 วัน (09.00-16.00)
หมวดที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
อย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง
มวดที่ 2  กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง
หมวดที่ 3  ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างน้อย 3.0 ชั่วโมง

อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน :Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
ราคา (Price) 14,000 รวม VAT 7%

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน