บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > หลักสูตรการฝึกอบรม > งานที่สูงและงานเชือกอุตสาหกรรม

 

 

หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
ตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร  และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการ    ตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลายและจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคำนวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร พ.ศ. 2564 และมาตรฐาน  BS EN 12811-1:2003, BS1139, EN39,EN74,EN131 มาตรฐาน ANSI Z395.2 และข้อกำหนด ของ OSHA 1926.503
วัตถุประสงค์:Objective
1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในหารปฏิบัติงานบนนั่งร้าน

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานทุกๆกระบวนการและทุกหน่วยงาน
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองตามที่นายจ้างมอบหมาย
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการวางแผนการปฏิบัติงานบนที่สูงรวมทั้งการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น
6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
7.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงปัญหา สาเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานบน
เหมาะสำหรับ:Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานบนที่สูง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1. กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

2. ความหมาย/ชนิด/ประเภท งานบนที่สูง
3. การชี้บ่งอันตราย การประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน การเตรียมความพร้อม
4. เครื่องมือ อุปกรณ์การทำงานบนที่สูง
5. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงาน
6. ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ก่อนการเริ่มงาน
7. ฝึกปฏิบัติการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับงานที่สูง
8. ฝึกปฏิบัติเทคนิคการสร้างจุดยึดเกี่ยว
9. ฝึกปฏิบัติการสร้างระบบยับยั้งการตก
10. ฝึกปฏิบัติเทคนิคการใช้อุปกรณ์พยุงตัว 3 จุด ยึดเหนี่ยว ปล่อยมือทำงาน
11. ฝึกปฏิบัติเทคนิคการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบต่างๆ
12. ฝึกปฏิบัติเทคนิคการขึ้นและลงที่สูง 3 แนว (แนวราบ แนวเอียง แนวดิ่ง)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :Number of Attendees/Course
20 ท่าน (Persons)
ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory) +ปฏิบัติ (Practice) 1.0 วัน (09.00-16.00)
อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร

ราคา (Price) 14,000   หรือแล้วแต่หลักสูตร
Public Training  สมัครเรียนแบบรายบุคคล
ราคา (Price) 1,000 บาท
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center (์NTSTC)
หลักสูตรที่อบรม วัน เวลา หัวข้อวิชาอบรม ชื่อวิทยากรผู้บรรยาย โดยหัวข้อวิชาและจำนวนชั่วโมงของรายวิชาเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรอ้างอิงตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร  และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการ    ตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลายและจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคำนวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร พ.ศ. 2564 และมาตรฐาน  BS EN 12811-1:2003, BS1139, EN39,EN74,EN131 มาตรฐาน ANSI Z395.2 และข้อกำหนด ของ OSHA 1926.503   และเป็นวิทยากรผู้สอนงานการกู้ภัยที่สูง ทะเบียนเลขที่ กสร.จปว. 241-000188
ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน

ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด
ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
# ใบอนุญาตนิติบุคคล อับอากาศ เลขที่ 0501-03-2566-0032
# ใบอนุญาตนิติบุคคล ไฟฟ้า เลขที่ 0301-03-2566-0022
# ผู้ให้บริการ จปง จปบ คปอ เลขที่ 13-66-069 

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน