บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > หลักสูตรการฝึกอบรม > งานไฟฟ้า

หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
ตาม กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2558 กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หมวด 1 ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้ลูกจ้างปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  โดยการอบรมเนื้อหาตรงกับประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หมวด 1 ข้อ 2 และ หมวด 2 ข้อ 3 ความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้ากับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางกฎหมายและเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
2.เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรมรู้อันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตราย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือช่วยชีวิตเพื่อร่วมงาน
เหมาะสำหรับ:Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน เจ้าของพื้นที่ ผู้จัดการโรงงาน และเจ้าหน้าที่่ความปลอดภัยในการทำงาน
เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

2. สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4. เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์และบริภัณฑ์ไฟฟ้าเบื้องต้น
5. เทคนิคการปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับงานไฟฟ้า
6. เทคนิคการแขวนป้ายทะเบียน ล็อก (LOTO)
7. เทคนิคการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :Number of Attendees/Course
20 ท่าน (Persons)
ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory) +ปฏิบัติ (Practice) 1.0 วัน (09.00-16.00)
อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร

ราคา (Price) 14,000  หรือแล้วแต่หลักสูตร
Public Training  สมัครเรียนแบบรายบุคคล
ราคา (Price) 1,000 บาท
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center (NTSTC)
ตารางฝึกอบรมนี้ประกอบด้วย หลักสูตรที่อบรม วัน เวลา หัวข้อวิชาอบรม ชื่อวิทยากรผู้บรรยาย โดยหัวข้อวิชาและจำนวนชั่วโมงเป็นไปตามมาตรฐานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 หมวด 2 ข้อที่ 3 และ 4 วิทยากรมีคุณบัติตาม หมวด 3 ข้อ 5 (1) ทะเบียนเลขที่ กสร.จปว. 241-000188
ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 3 วัน

ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด
ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
# ใบอนุญาตนิติบุคคล อับอากาศ เลขที่ 0501-03-2566-0032
# ใบอนุญาตนิติบุคคล ไฟฟ้า เลขที่ 0301-03-2566-0022
# ผู้ให้บริการ จปง จปบ คปอ เลขที่ 13-66-069 

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน