บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการเสริม > บริการทำงานในที่อับอากาศ

บริการทำงานในที่อับอากาศ
# งานล้างถังพักน้ำประปา
# งานเปลี่ยนท่อน้ำ เปลี่ยนวาล์ว
# งานเปลี่ยนปั้มดูด ไกด์
โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์สูง ผ่านการอบรมอับอากาศและตรวจสุขภาพงานอับอากาศ
ผู้รับบริการจะได้รับเอกสารอย่างครบสมบูรณ์ตามมาตรฐานการทำงานอับอากาศ ประกอบด้วย

 1. ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่งานอับอากาศ Confined Announcement

 2. ใบทะเบียนรายชื่อพนักงาน NSA Employee Name list

 3. ระเบียบปฏิบัติการเข้าทำงานในที่อับอากาศ Confined Space Work Procedure

 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานล้างถัง Confined Space Work Instruction

 5. แบบประเมินสภาพอันตรายและการควบคุม JSA หรือ Risk Assessment

 6. แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงานที่อับอากาศ Permit To Work

 7. แบบฟอร์มบันทึกการเข้า-ออก ที่อับอากาศ  Confined Space Entrance Checklist

 8. ทะเบียนอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดพิเศษ Safety Equipment List

 9. ใบอนุญาตครอบครองยุทธภัณฑ์ SCBA/Teat Report

 10. ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องวัดก๊าซ Gas Detector Calibration Sheet

 11. ขั้นตอนตอบสนองเหตุฉุกเฉิน แผนรองรับ Emergency & Evacuation Plan Toolbox Meeting

 12. ใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ Training Certificate

 13. ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่อับอากาศ Confined Space Health Checkup Report

 14. ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Safety Data Sheet

 15. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ Quality Water Lab Test

 16. รายงานผลการปฏิบัติงาน Job Handover Report

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน