บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 14,000_พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน Behavior Base Safety (BBS)

Behavior-Based-Safety-BBS images (1) images

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยโปรแกรม Behavior-ฺBased Safety (BBS) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการของ BBS และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง BBS อาศัยหลักการทางจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่นำไปสู่ความปลอดภัย แต่น่าเสียดายที่หลายองค์กรไม่ได้นามาใช้อย่างต่อเนื่อง และไม่ได้เพิ่มพูนประสิทธิภาพให้มัน หรือไม่ได้ทำให้มันยั่งยืน หรือได้ยินมาว่า BBS ไม่เหมาะกับพฤติกรรมของคนในประเทศของเรา ซึ่งถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้แล้วเราก็ไม่มีทางที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จได้เลย ดังนั้นการทำให้ BBS ประสบความสำเร็จผู้ที่รับผิดชอบจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน และมีความเชื่อว่าทำได้ และพยายามทำอย่างต่อเนื่อง ความไม่ย่อท้อย่อมนำมาสู่ความสำเร็จในการนา BBS มาใช้ในองค์กร
เพราะฉะนั้น หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่อง BBS อย่างถ่องแท้ รวมถึงเหตุและผล กระบวนการนำไปใช้ให้เข้ากันได้กับวิถีชีวิตของคนไทย และการแก้ปัญหา พร้อมการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า BBS ไม่ใช่เพียงแค่การทำการสังเกต (Observation) เท่านั้น หากแต่เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ หลักการของ BBS ความสำคัญ และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการตรวจประเมิน การสังเกตุพฤติกรรมปลอดภัยและพฤติกรรมเสี่ยง และสามารถประยุกต์เทคนิคในการสื่อสาร การจูงใจ ให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัยในองค์กร
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเทคนิคการสังเกตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยซ้ำ
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงปัญหา สาเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานบน
6.เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กร อันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย

เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานทั่วไป หัวหน้าผู้ควบคุมงาน หัวหน้าแผนก ตัวแทนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่่ความปลอดภัยในการทำงานและตัวแทนผู้รับเหมา

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.การชี้บ่งพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ Identify critical problem behaviors.
2.การวิเคราะห์สถานการณ์ Identify root causes.
3.การดำเนินการโดยทั่วไปที่สามารถดำเนินการ Generate potential actions
4.การประเมินผลการดำเนินการจากการสังเกตพฤติกรรม Evaluate possible actions
5.การปรับปรุงแผนการดำเนินการ การแนะนำ Develop an action plan
6.การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการทำงาน Implement an action plan
7.การตรวจติดตามผลการดำเนินการ Conduct follow up.
8.ฝึกปฏิบัติ Workshop
9.เทคนิคการริเริ่มโปรแกรมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง BBS initiative Continual Improvement
หมายเหตุ หัวข้อการฝึกอบรมจะเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้าร่วมรับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์ประเมิน

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :Number of Attendees/Course
ภาคทฤษฎี (Theory) 60 ท่าน/หลักสูตร
ภาคปฎิบัติ (Practice)  60 ท่าน/หลักสูตร

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ภาคทฤษฎี (Theory) +ภาคปฎิบัติ (Practice) 1.0 วัน (09.00-16.00)

อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน :Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
ราคา (Price) 14,000 รวม VAT 7% หรือแล้วแต่หลักสูตร

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน