บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > หลักสูตรการฝึกอบรม > จป ระดับหัวหน้างานและบริหาร

ลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 43 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน พ.ศ. 2566 ข้อ 2  นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2 ที่มีลูกจ้างจำนวน 2 คนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามบัญชี 3 ที่มีลูกจ้างจำนวน 20 คนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างระดับบริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 11 ทุกคน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ภายใน 120 วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบจำนวน ในกรณีที่ไม่มีลูกจ้างระดับผู้บริหาร ให้นายจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายสาเหตุของอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานได้
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายแนวทางการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการได้
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารได้
เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
พนักงานระดับบริหาร ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่าย ข้าวของกิจการ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ที่สนใจทั่วไป
เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
หมวดที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของ จป.บริหาร (3 ชั่วโมง)

หมวดที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (3 ชั่วโมง)
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (6 ชั่วโมง)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่า 100%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of Attendees/Course
 30 ท่าน/หลักสูตร
ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory)+ปฏิบัติ (Practice) 2.0 วัน (09.00-16.00) หรือเป็นไปตามหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร

25,000 บาท หรือแล้วแต่หลักสูตร
Public Training  สมัครเรียนแบบรายบุคคล
2,000 บาท
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center (NTSTC)
หลักสูตรที่อบรม วัน เวลา หัวข้อวิชาอบรม ชื่อวิทยากรผู้บรรยาย โดยหัวข้อวิชาและจำนวนชั่วโมงของรายวิชาเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรอ้างอิงตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร หมวด 1 ข้อ 2 วิทยากรมีคุณสมบัติตาม หมวด 2 ข้อ 4 (1) ทะเบียนเลขที่ กสร.จปว. 236-000037 การจัดฝึกอบรมของผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม หมวด 3 ข้อ 5 (1)
ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายในที่อบรม

ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด
ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
# ใบอนุญาตนิติบุคคล อับอากาศ เลขที่ 0501-03-2566-0032
# ใบอนุญาตนิติบุคคล ไฟฟ้า เลขที่ 0301-03-2566-0022
# ผู้ให้บริการ จปง จปบ คปอ เลขที่ 13-66-069 

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน