บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 18000_ เทคนิคการควบคุมงานและตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ควบคุมผู้รับเหมา Supervise and Safety Inspection Techniques

20171215_143838

สมัครฝึกอบรม ลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
ตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย 2554 ที่มีการกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ดูแลผู้รับเหมาให้เกิดความปลอดภัยด้วยทั้งผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วง ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ที่นายจ้างก็จะมอบหมายให้พนักงานระดับผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ดำเนินการแทน หากองค์กรมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการนั้นๆก็จะมีความสำเร็จในการทำงานไปมากว่าครึ่งทาง แต่หากไม่มีหรือไม่ทราบเทคนิคการบริหารงานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานก็มักจะมีเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ ครงการเกิดความล่าช้าหรือบางครั้งก็จะถูกสั่งการให้ทำการหยุดงานชั่วคราว ซึ่งก็ไม่เป็นผลในเชิงบวกสำหรับผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินคัดเลือกผู้รับเหมาที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
เหมาะสำหรับ:Who Should Attend?
หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ตัวแทนผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการโครงการ เจ้าหน้าที่่ความปลอดภัยในการทำงาน
เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ/โครงการ
2.วิเคราะห์สาเหตุ / ปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้รับเหมาเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต
3.ปัญหา อุปสรรค ที่พบในการบริหารงานผู้รับเหมา
4.บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมผู้รับเหมา ตาม พ.ร.บ.
5.พ.ร.บ. ความปลอดภัย 2554 และบทลงโทษตามมาตราต่างๆ
6.เทคนิคการประเมินคัดเลือกผู้รับเหมาที่สามารถปฎิบัติงานด้านความความปลอดภัยฯ
7.เทคนิคแยกประเภท ขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยฯ
8.การจัดทำกฎระเบียบด้านความปลอดภัยฯ ในการควบคุมผู้รับเหมาและการสื่อสาร
9.เทคนิคการประเมินผลงานผู้รับเหมาหลังโครงการเสร็จสมบูรณ์
10.การตรวจติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา และแนวทางปฏิบัติ กรณีตรวจพบผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้รับผิดชอบระบบการบริหารงานความปลอดภัย  ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลควบคุมผู้รับเหมาภายในองค์กร และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of Attendees/Course
30 ท่าน/ วิทยากร 1 ท่าน
ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ภาคทฤษฎี (Theory) + ภาคปฎิบัติ (Practice) 1 วัน (09.00-16.00)
อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
ราคา (Price) 18,000 รวม VAT 7% หรือแล้วแต่หลักสูตร
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center
ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน