บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 14000_เทคนิคการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย Electrical Safety Techniques

S__8060961 อบรมไฟฟ้าขอนแก่น_๑๗๐๘๐๙_0076

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
ตาม กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2558 กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หมวด 1 ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้ลูกจ้างปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  โดยการอบรมเนื้อหาตรงกับประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หมวด 1 ข้อ 2 และ หมวด 2 ข้อ 3 ความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้ากับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางกฎหมายและเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
2.เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรมรู้อันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตราย และ ผู้ช่วยเหลือ

เหมาะสำหรับ:Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน เจ้าของพื้นที่ ผู้จัดการโรงงาน และ เจ้าหน้าที่่ความปลอดภัยในการทำงาน

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า
2.สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับงานไฟฟ้า
3.เทคนิคการประเมินสภาพงานและการเตรียมพร้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
4.เทคนิคการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5.เทคนิคการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงจากลักษณะงานอื่นรวมอยู่ด้วย
6.เทคนิคการตัดแหล่งพลังงานไฟฟ้าและการล็อค แขวนป้ายชี้บ่ง
7.เทคนิคระบบการขออนุญาตทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
พนักงานผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ผู้ออกใบอนุญาตการทำงาน

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of Attendees/Course
 30 ท่าน/ วิทยากร 1 ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ภาคทฤษฎี (Theory) + ภาคปฎิบัติ (Practice) 1 วัน (09.00-16.00)

อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
ราคา (Price) 14,000 รวม VAT 7% หรือแล้วแต่หลักสูตร

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน