บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 14000_ เทคนิคการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน Risk Assessment Techniques

download (1) downloaddownload

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
พื้นฐานของระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลนั้น คือ การชี้บ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงานและบุคคลภายนอก ซึ่งอาจจะมีผลต้่อการดำเนินธุรกิจ กระบวนการผลิต ภาพลักษณ์ขององค์กร การประเมินถึงโอกาสและความรุนแรงของการเกิดผลกระทบ จากการดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติภารกิจ และปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ทำอยู่ โดยใช้หลักการ โอกาส X ความรุนแรง = ความเสี่ยง

วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำการประเมินความเสี่ยงทั้งก่อนและหลังการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสถานที่ สภาพแวดล้อม หรือ กระบวนการทำงาน

เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ตัวแทนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่่ความปลอดภัยในการทำงาน

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักการทั่วไป
2.เทคนิคการประเมินความเสี่ยง
3.ประโยชน์ของการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
4.วิธีการชี้บ่งอันตรายจากการปฏิบัติงาน
5.การจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยง
6.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเสี่ยง
7.การจัดทำแผนควบคุมการปฏิบัติ
8.การฝึกปฏิบัติการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :Number of Attendees/Course
30 ท่าน/ วิทยากร 1 ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ภาคทฤษฎี (Theory) + ภาคปฎิบัติ (Practice) 1 วัน (09.00-16.00)

อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน :Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
ราคา (Price) 14,000 รวม VAT 7% หรือแล้วแต่หลักสูตร

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน