บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 14000_เทคนิคการประเมินงานด้านการยศาสตร์ในการทำงาน Ergonomic Assessment Techniques

 services_images_vdu_ergonomics_assessments dse04

สมัครฝึกอบรม

หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
การยศาสตร์ หมายถึง สหวิทยการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประเมินและออกแบบสภาพแวดล้อมในการทำงาน งาน ขั้นตอนการฝึกอบรม และเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานให้มากที่สุดสำหรับผู้ใช้งานและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดปัญหาความเมื่อยล้า การกระทำที่ไม่ปลอดภัย การบาดเจ็บและเจ็บป่วย
Musculoskeletal Disorders (MSD) หมายถึง อาการบาดเจ็บที่ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของรางกายมนุษย์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการทำงานหนักเกินไป
Cumulative Trauma Disorder (CTD) หมายถึง อาการบาดเจ็บเนื่องจากความเค้นที่เกิดจากการเคลื่อนไหวอย่างซ้ำซาก มักจะเป็นผลสะสมจากการทำงานซึ่งไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อชุดเดียวกันตลอดเวลาวัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเลือกเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
4.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการออกแบบสถานีงานเพื่อแก้ไขปัญหาทางการยศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสำหรับ:Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้สนใจ
เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการยศาสตร์
2.กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของมนุษย์ และชีวกลศาสตร์
3.หลักการทางการยศาสตร์ในการนั่ง ยืน เดิน ทำงาน
4.การยกเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยมือ
5.การประเมินการยกเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยมือ ด้วยวิธี NIOSH lifting equation
6.การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ด้วยวิธี OWAS
7.การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ด้วยวิธี RULA
8.การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ด้วยวิธี REBA
9.การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ด้วยวิธี ROSA
10.การออกแบบสถานีงานเพื่อปรับปรุงปัญหาทางการยศาสตร์
11.การลำดับความสำคัญ การจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไข
12.การตรวจประเมินภายหลังการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการยศาสตร์
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่ว
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of attendees/Course
30 ท่าน/หลักสูตร
ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory) +ปฏิบัติ (Practice) 2.0 วัน (09.00-16.00)
ค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
25,000 บาท ราคารวมภาษี 7% VAT หรือแล้วแต่หลักสูตร
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center
ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน