บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > เทคนิคการผูกรัดและการบรรทุก

ชื่อหลักสูตร :Course Name
หลักสูตร ความปลอดภัยในการผูกรัดและการบรรทุก Load Securement Training Course
หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
เทคนิคการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งต่าง ๆ เช่น รถบรรทุก รถลาก นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะป้องกันเหตุอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลบนท้องถนน. หากการผูกรัดไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอแล้ว อาจจะเกิดเหตุความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลบนท้องถนนได้ รวมไปถึงวัสดุ/สินค้าที่บรรทุกอาจได้รับความเสียหาย นั่นหมายถึงการสูญเสียทั้งเวลา และทรัพย์สิน ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่ง หลักสูตรนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งอย่างปลอดภัย อ้างอิงตามแนวทางปฏิบัติของมาตรฐานและเทคนิค International Association of Oil & Gas Producers (IOGP)
วัตถุประสงค์:Objective
1.เป็นแนวทางในการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งอย่างปลอดภัย ตามหลักสากล
2.เป็นแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์ผูกรัดสินค้าให้ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสากล
3.เป็นแนวทางในทางขับเคลื่อนและผลักดัน การผูกรัดวัสดุบนรถขนส่ง ให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
4.เพื่อให้พนักงานขับรถ ผู้ควบคุมการขนส่งและเจ้าหน้าที่ขนส่ง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการจัดวางสินค้าและการผูกรัดอย่างถูกต้องและปลอดภัย
เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
ผู้รับผิดชอบกับงานขนส่ง ผู้ควบคุมงานขนส่ง พนักงานขับรถขนส่ง และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเนื้อหาโดยรวม:Course Overview


 1. Introduction & Awareness ความรู้ทั่วไปในงานบรรทุกและขนส่ง ระยะเวลา 30 min/นาที

 2. General Practices ข้อปฏิบัติทั่วไป ระยะเวลา 30 min/นาที

 3. General Loading and Unloading Techniques เทคนิคการบรรทุกสินค้าและการขนถ่าย ระยะเวลา 30 min/นาที

 4. Cargo Securement Techniques เทคนิคการผูกรัดสินค้าบนรถบรรทุก ระยะเวลา 30 min/นาที

 5. Bolstered and Un-bolstered Tubular Goods Techniques เทคนิคการจัดวางสินค้า ระยะเวลา 30 min/นาที

 6. Miscellaneous Freight Techniques เทคนิคการขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด ระยะเวลา 30 min/นาที

 7. Mobile Equipment Techniques เทคนิคการขนย้ายสินค้าแบบเคลื่อนที่ ระยะเวลา 30 min/นาที

 8. Cargo Checklist Techniques เทคนิคการตรวจสอบก่อนการขนส่ง ระยะเวลา 30 min/นาที

 9. Practical Workshop ทดสอบภาคปฏิบัติ ระยะเวลา 120 นาที
  - Personal Protective Equipment การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับพนักงานขับรถ
  - Pre-Use Inspection lashing Gears การตรวจสอบอุปกรณ์ผูกรัดก่อนการใช้งาน
  - Load Balance and Center of Gravity การวางตำแหน่งสินค้าและจุดศูนย์ถ่วง
  - Minimum number of tiedowns and Angle Effectiveness การเลือกจำนวนอุปกรณ์ผูกรัดและอ่านองศา
  - Transport Safety Checklist การใช้แบบตรวจการจัดเรียงสินค้าและอุปกรณ์ยึดตรึงสินค้า ก่อนเดินทาง


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of Attendees/Course
ภาคทฤษฎี (Theory)  30 ท่าน/ วิทยากร 1 ท่าน ภาคปฏิบัติ (Practice) 30 ท่าน/ วิทยากร 1 ท่าน
ระยะเวลาการฝึกอบรม: Course Duration
ทฤษฎี (Theory) ปฏิบัติ (Practice) ไม่น้อยกว่า 6.0 ชั่วโมง และจะต้องผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่า 100%
อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
ราคา (Price) 14,000   หรือแล้วแต่หลักสูตร
Public Training  สมัครเรียนแบบรายบุคคล
ราคา (Price) 1,000 บาท
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
ตารางการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วย เนื้อหาหลักสูตรที่อบรม วัน เวลา หัวข้อวิชาอบรม และระยะเวลามีความสอดคล้องกับ กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556  ทะเบียนเลขที่ 05-241-2566-000012 และมาตรฐาน International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) คุณสมบัติวิทยากรผู้บรรยายเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านงานขนส่งทางบกใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด
ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
# ใบอนุญาตนิติบุคคล อับอากาศ เลขที่ 0501-03-2566-0032
# ใบอนุญาตนิติบุคคล ไฟฟ้า เลขที่ 0301-03-2566-0022
# ผู้ให้บริการ จปง จปบ คปอ เลขที่ 13-66-069

 

 

 

 

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน