บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > Training Services > 14000_การบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กากอุตสาหกรรม) Waste Management

images

สมัครฝึกอบรม (Thai)

หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ สิ่งขิงที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและน้ำทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือคุณลักษณะที่เป็นอันตราย
ของเสียอันตราย คือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายตามที่กำหนดในตารางท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
บทบาทหน้าที่ของผู้กำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือเจ้าของโรงงาน ต้องปฏิบัติ ได้แก่
1.ไม่ครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือของเสียที่ไม่ใช้แล้วเกิน 90 วัน
2.ต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เฉพาะด้าน
3.จัดทำแผนป้องกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน
4.ห้ามนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุออกนอกโรงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานฯ
5.ต้องมีใบกำกับการขนส่งทุกครั้ง
6.ต้องรับผิดชอบต่อภาระความผิดในกรณีสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ การทิ้งผิดที่ หรือการลักลอบทิ้ง
วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบความหมายและประเภทของกากอตสาหกรรม ความหมายและประเภทของกากอุตสาหกรรม
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงโครงสร้างการจำแนกประเภทของวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจำแนกประเภทของกากอุตสาหกรรมและเลือกวิธีการกำจับ/บำบัดที่เหมาะสมตามชนิดและประเภทของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่ควบคุมคลังสินค้า เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ดูแลรับผิดชองโดยตรง
เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.ความหมายและประเภทของกากอุตสาหกรรม ความหมายและประเภทของกากอุตสาหกรรม
2.โครงสร้างการจำแนกประเภทของวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
3.เทคนิคการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ดำเนินการบำบัด/กำจัด
4.วิธีการจัดเก็บการอุตสาหกรรมและการควบคุมการขนส่ง
5.การจำแนกรหัสของเสีย
6.ระบบการขออนุญาตการนำออกนอกบริเวณโรงงาน
7.เทคนิคการเลือกวิธีการกำจัด/บำบัดที่ถูกต้องและเหมาะสม
8.การจัดทำรายงานประจำปีและการต่อใบอนุญาต
9.การจัดทำแผนป้องกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of attendees/Course
30 ท่าน/ วิทยากร 1 ท่าน
ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory) 1.0 วัน (09.00-16.00)
ค่าลงทะเบียนต่อท่าน :Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
18,000 บาท ราคารวมภาษี 7% VAT หรือแล้วแต่หลักสูตร
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center
ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน