บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > Training course > ปั้นจั่น

Sorry, this entry is only available in Thai.

(Thai) หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
        โดยที่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554 ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นได้เข้ารับการรอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้


วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ทราบข้อกำหนด และข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น

2.เพื่อให้ทราบถึงลักษณะชนิด มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
3.เพื่อให้ทราบถึงลักษณะชนิดเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ อุปกรณ์ยก และ การเลือกใช้ การตรวจสอบอุปกรณ์ยก
4.เพื่อให้ทราบถึงลักษณะชนิดและประเภทของปั้นจั่นที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานในโรงงานอุตสาหกรรม
5.เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
6.เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น
7.เพื่อให้ทราบถึง วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย และ การประเมินน้ำหนักสิ่งของ การใช้สัญญาณมือ ให้ถูกต้องตาม ชนิดของปั้นจั่น
8.เพื่อให้ทราบวิธีการออกแบบแผนงานยกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
9.เพื่อให้สามารถทำการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน อุปกรณ์ยกและปั้นจั่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานปั้นจั่น หัวหน้างาน เจ้าของพื้นที่ วิศวกรควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและผู้ที่สนใจทั่วไป
เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
หลักสูตร
ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่
หลักสูตร
ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดรถปั้นจั่น และปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ 
หลักสูตร
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
หลักสูตร
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  
หลักสูตร
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ผูกรัดวัสดุและผู้ให้สัญญาณ (รวม 4 ผู้)

หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน 100%

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of Attendees/Course
หลักสูตร ผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่  20 ท่าน

หลักสูตร ผู้ควบคุมปั้นจั่นเหนือศีรษะ 20 ท่าน
หลักสูตร ผู้ผูกรัดวัสดุ/ผู้ให้สัญญาณ 20 ท่าน
หลักสูตร ผู้ควบคุมปั้นจั่น 20 ท่าน 
หลักสูตร การทบทวนการปฏิบัติงานปั้นจั่น 30 ท่าน
หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ผูกรัดวัสดุและผู้ให้สัญญาณ (รวม 4 ผู้) 20 ท่าน
ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ  ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ 14 ชั่วโมง

หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดรถปั้นจั่น และปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ 18 ชั่วโมง
หลักสูตร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 14 ชั่วโมง
หลักสูตร ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 12 ชั่วโมง
หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 6 ชั่วโมง
หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ผูกรัดวัสดุและผู้ให้สัญญาณ (รวม 4 ผู้) 18 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
หลักสูตร
ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ 18 ชั่วโมง 25,000 บาท/20 ท่าน

หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศีรษะ 12 ชั่วโมง 18,000 บาท/20
หลักสูตร ผู้ผูกรัดวัสดุ/ผู้ให้สัญญาณ 12 ชั่วโมง 18,000 บาท/20 ท่าน
หลักสูตร ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 12 ชั่วโมง 18,000 บาท/20 ท่าน
หลักสูตร การทบทวนการปฏิบัติงานปั้นจั่น 6 ชั่วโมง 18,000 บาท/30 ท่าน
หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ผูกรัดวัสดุและผู้ให้สัญญาณ
(รวม 4 ผู้) 18 ชั่วโมง 25,000 บาท/20 ท่าน
หมายเหตุ ลูกค้าจัดหาเครนและสถานที่ภาคปฏิบัติ
In-House รวมค่าเอกสารสื่อการสอน วัสดุและอุปกรณ์ ค่าที่พักและค่าเดินทางวิทยากร
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center (NTSTC)
ตารางการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วย เนื้อหาหลักสูตรที่อบรม วัน เวลา หัวข้อวิชาอบรม คุณสมบัติวิทยากรผู้บรรยายและจำนวนชั่วโมงของรายวิชาเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรม สำหรับหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554  หมวด 2 ข้อที่ 13 14 15 และวิทยากรมีคุณสมบัติตาม หมวด 3 ข้อ 17 (2) ทะเบียนเลขที่ กสร.จปว. 241-000188
ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 3 วัน

ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัทของลูกค้า
ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
# ใบอนุญาตนิติบุคคล อับอากาศ เลขที่ 0501-03-2566-0032
# ใบอนุญาตนิติบุคคล ไฟฟ้า เลขที่ 0301-03-2566-0022
# ผู้ให้บริการ จปง จปบ คปอ เลขที่ 13-66-069 

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน