บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > Training course > สารเคมี

Sorry, this entry is only available in Thai.

(Thai) หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
       โดยที่ กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งมักจะมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอ ๆ ทั้งในสถานประกอบการหรือระหว่างการขนย้ายสารเคมีวัตถุอันตรายก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมายทั้งนี้เกิดจากองค์กรขาดการจัดระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพรวมทั้งบุคลากรขาดจิตสำนึกและความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่าง ปลอดภัย จึงควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้าน สารเคมีวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์:Objective
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของสารเคมีแต่ละกลุ่ม
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงเครื่องหมาย หรือป้ายสัญลักษณ์ในการชี้บ่งสารเคมีอันตราย
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำทักษะจากการฝึกภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, ผู้ที่ปฏิบัติติงานหรือทำงานกับสารเคมี, ทีมฉุกเฉินในการเก็บกูสารเคมี และผู้ที่สนใจทั่วไปเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ที่สนใจทั่วไป
เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1. คำจำกัดความ/ ความหมาย ระยะเวลา 30 min/นาที

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ระยะเวลา 30 min/นาที
3. การเข้าสู่ร่างกายและการปฐมพยาบาลผู้ได้รับสารเคมี ระยะเวลา 30 min/นาที
4. การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อรางกาย ระยะเวลา 30 min/นาที
5. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี ระยะเวลา 30 min/นาที
6. เทคนิคการตรวจสอบบรรยายกาศและเทคนิคการระบายอากาศ ระยะเวลา 30 min/นาที
7. เทคนิคการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง ระยะเวลา 30 min/นาที
8. การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากก๊าซ ระยะเวลา 15 min/นาที
9. การช่วยเหลือและช่วยชีวิต (CPR) ระยะเวลา 30 min/นาที
10. อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย ระยะเวลา 15 min/นาที
11. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ ระยะเวลา 15 min/นาที    
12. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น ระยะเวลา 15 min/นาที
13. เทคนิคการระบายอากาศและการใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซ ระยะเวลา 15 min/นาที
14. การช่วยเหลือและช่วยชีวิตอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ระยะเวลา 15 min/นาที
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน 100%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of Attendees/Course
 30 ท่าน/หลักสูตร
ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory)+ปฏิบัติ (Practice) 1.0 วัน (09.00-16.00) หรือเป็นไปตามหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร

14,000 บาท หรือแล้วแต่หลักสูตร
Public Training  สมัครเรียนแบบรายบุคคล
1,000 บาท
ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center (NTSTC)
การฝึกอบรมนี้ประกอบด้วย เนื้อหาหลักสูตรที่อบรม วัน เวลา หัวข้อวิชาอบรม และระยะเวลามีความสอดคล้องกับ กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 คุณสมบัติวิทยากรผู้บรรยายเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ทะเบียนเลขที่ กสร.จปว.241-000188 และเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง EMS-HAZMAT ระดับปฏิบัติการ 2
ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 3 วัน

ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด
ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
# ใบอนุญาตนิติบุคคล อับอากาศ เลขที่ 0501-03-2566-0032
# ใบอนุญาตนิติบุคคล ไฟฟ้า เลขที่ 0301-03-2566-0022
# ผู้ให้บริการ จปง จปบ คปอ เลขที่ 13-66-069  

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน