บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 14,000_การปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน First Aid and Basic Life Support
 

 

 

 

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
การให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกกเฉินในสถานประกอบการ เมื่อเกิดเหตุที่ไม่สามารถคาดคิดได้โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในขณะนั้นและความรู้ความสามารถที่เรามี โดยเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่จะมีบุคคลากรจากหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยกู้ชีพเข้ามาดำเนินการ ซึ่งหากเราสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างมั่นใจและถูกต้องกับสถานการณ์เฉพาะหน้า ดังนั้นหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จึงเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญและจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการเตรียมแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่จะเกิดขึ้นในองค์กรและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์และมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือ ช่วยชีวิตในสถานการณ์ต่าง
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น

เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงาน ทีมปฐมพยาบาลประจำบริษัทฯ หัวหน้างาน ผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2.เทคนิคการประเมินระดับการบาดเจ็บ
3.เทคนิคการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่มีบาดแผล
4.เทคนิคการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติ
5.เทคนิคการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ตกเลือดและการห้ามเลือด
6.เทคนิคการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก
7.เทคนิคการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้าซ็อค
8.เทคนิคการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากสารพิษ วัสดุแปลกปลอม
9.เทคนิคเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บในรูปแบบต่างๆ เช่น ตกจากที่สูง จมน้ำ เป็นต้น
10.เทคนิคการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่า 70%

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Number of Attendees/Course
 30 ท่าน/หลักสูตร

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ทฤษฎี (Theory)+ปฏิบัติ (Practice)1.0 วัน (09.00-16.00) หรือเป็นไปตามหลักสูตร

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน:Registration Fee/Person
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
14,000 บาท ราคารวมภาษี 7% VAT หรือแล้วแต่หลักสูตร

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน