บริษัท เอ็น เอส เอ โซลูชั่น จำกัด > บริการฝึกอบรม > 14,000_ เทคนิคการตัดแยกแหล่งพลังงาน Energy Isolation Techniques

20171128_15062920171128_102801

20171110_103341

สมัครฝึกอบรม หลักการและเหตุผล:Fundamentals and Method
ปัจจุบันระบบการทำงานในด้านวิศวกรรม ทั้งงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมในโรงงานต่าง ๆ จะพบว่า มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร โดยทั่วไปจะใช้เครื่องจักรซึ่งมีแหล่งพลังงานที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบและวิธีการ สำหรับในการควบคุมพลังงานอันตราย ก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ดังนั้นระบบที่นิยมใช้ในการควบคุมพลังงานอันตรายต่าง ๆ ก็คือ ระบบล็อกและติดป้ายเตือน หรือที่เรียกว่า ระบบ Lockout Tagout  หากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีความเข้าใจใน หลักการและเทคนิควิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบอย่างถูกต้องแล้งจะสามารถป้องกันและช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์:Objective
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับแหล่งพลังงานอันตราย
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ ความเข้าใจในทักษะการประเมินความเสี่ยง
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการตัดแยกแหล่งพลังงาน
4.เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงปัญหา สาเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานกับแหล่งพลังงานอันตราย

เหมาะสำหรับ : Who Should Attend?
พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายงานผลิต ช่างซ่อมบำรุง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ตัวแทนผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่่ความปลอดภัยในการทำงาน

เนื้อหาโดยรวม:Course Overview
1.กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
2.ความหมาย/ชนิด/ประเภท และแหล่งพลังงานอันตราย
3.การประเมินระดับความเป็นอันตราย
4.ระบบการขออนุญาตทำงาน
5.วิธีการปฏิบัติงานในที่ถูกต้องและปลอดภัย
6.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
7.เทคนิคการตรวจสอบสภาพแหล่งพลังงานอันตราย
8.เทคนิคการทำระบบล็อกและแขวนป้าย (LOTO)
9.บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงาน
10.ฝึกปฏิบัติการล็อกแหล่งพลังงานและการแขวนป้าย
หมายเหตุ หัวข้อการฝึกอบรมจะเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:Attendees Qualification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :Number of Attendees/Course
ภาคทฤษฎี (Theory) 30 ท่าน/หลักสูตร
ภาคปฎิบัติ (Practice) 30 ท่าน/ วิทยากร 1 ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม:Course Duration
ภาคทฤษฎี 4 ช.ม. และ ภาคปฎิบัติ 2 ช.ม. ระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมด 6 ช.ม.

อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน :Registration Fee
In-House Training  สมัครเรียนแบบเหมาหลักสูตร
18,000 บาท ราคารวมภาษี 7% VAT หรือแล้วแต่หลักสูตร

ผู้บรรยายหลักสูตร:Instructor By
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Safety Training Center

ใบรับรองการฝึกอบรม:Certification
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 7 วัน
ใบรับรองการฝ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท เอ็นเอสเอ โซลูชั่น จำกัด

 

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสำหรับท่าน